Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

พนักงานถอดบีโอคิว ระดับเริ่มต้น

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,557รายการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

STEMMA Co., Ltd.

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ เพื่อนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม - จัดทำใบเสนอราคา, invoice และ ใบเสร็จรับเงิน - จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม - ประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดตารางการฝึกอบรมของวิท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว

Senior Marketing Executive (ฺฺB2B)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ดำเนินการจัดทำแผนการตลาดลูกค้าB2B และโครงการต่างๆ รวมถึง วางแผนการขาย ส่งเสริมการขายต่างๆ พร้อมบริหารยอดขาย เพื่อให้การดำเนินการขายมีประสิทธิภาพ รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐาน...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Senior Manager / Manager - Business Process Improvement

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Responsibilities: - Review the existing operational process and initiate process improvement in order to improve process. - Introduce process and improvement to enhance work efficiency - Evaluate the ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการ (ประกันวินาศภัย) ประจำสำนักงานใหญ่ (สาทร)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1.ดำเนินการด้านคดีส่วนงานอนุญาโตตุลาการ คปภ และสมาคม ประกันภัยวินาศภัย 2.บริหารงานบังคับคดีคู่กรณีบุคคลและประกันภัย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Marketing Executive : Agent (Head Office)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานจะเน้นไปในเชิงรุกเพื่อเพิ่มช่องทางการขายโดยทำหน้าที่ในการติดต่อ, ประสานงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อลงไปสู่แผนปฏิบัติของโครงสร้างธุรกิจทั้งในส่วนกลาง-ภูมิภาค รวมไปถึงการติดตามประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาระยอง

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด - ติดตามงานใหม่และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง เมือง

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาชุมพร

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้ เพิ่มผลผลิตทางด้าน การตลาด 2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้าน การตลาด 3. ติดตามงานใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร เมือง

Accounting - Report Analyst

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ***ไม่ใช่งานขายประกัน*** 1) การตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชี 2) จัดทำรายงานทางการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน 3) จัดทำรายงานส่ง คปภ.และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการ คุณสม...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 22,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสาขาเพชรบูรณ์

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. ติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระ และจัดทำสรุปรายละเอียดเบี้ยค้างชำระ เกิน เครดิต 2. จัดทำรายงานภาษี และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับภาษี 3. ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : เพชรบูรณ์

นิติกร / ทนายความ

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1.วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตรวจสอบพิจารณา ข้อเท็จจริงและค้นหาข้อกฎหมายรองรับการให้ความเห็นทางกฎหมาย 2.รวบรวมและสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใช้ในการกำกับให้บริษัทปฏิลัติตามกฎหมา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสำนักงานใหญ่

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1.รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน ผลการสำรวจภัย 2.เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน 3.บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์ 4.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 5.คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้อง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

ผู้จัดการแผนกบัญชี

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. ทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีเงินลงทุน และ รายงานและรายละเอียดประกอบงบการเงิน 2. บันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุน 3. รายงานทางการเงิน งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานทางการเงินอื่นๆ สำหรับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่บัญชีประกันภัยต่อ

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานบัญชีการประกันภัยต่อ 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับสัญญาประกันต่อ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

A/O Officer ( Recievable Administration )

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. โทรศัพท์ และติดตามเรียกเก้บเงินจากตัวแทน / รายย่อย (ผู้เอาประกัน) 2. ประสานงานกับตัวแทน และจัดทำข้อมูลทำการ Settlement 3. ติดตามเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมรวบรวม

เงินเดือน(บาท) : 10,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. โทรศัพท์ และติดตามเก็บค่าเบี้ยประกันสำหรับลูกค้ารายย่อย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วางบิล และออกใบสั่งงาน เพื่อเรียกเก็บเงิน และจัดส่งเอกสาร พร้อมรับเอกสาร พร้อมติดตามเอกสาร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่สินไหมฉ้อฉล/ พรบ.

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการจัดการสินไหมญรถยนต์ประกันสูญหาย และการจัดสินไหมฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ,บาดเจ็บ และเสียชีวิตตามความคุ้มครองกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ คุณสมบัติ • เพศชาย อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางด้านกฎหมาย ได้แก่หนังสือสัญญา หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือชี้แจงหน่วยงานต่างๆ 2. ดำเนินการงานจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ปิดงบการเงิน

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด

1. มีความสามารถในการปิดบัญชีทั้งระบบและออกงบการเงินโดยมีประสบการณ์ในการปิดบัญชีอย่างน้อย 3 ปี 2. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 3.จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด.1,3,53 นำส่งสรรพากร 4.ติดต่อประสานกับสรรพากรได้ 5.ติดต่อประ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 28,500 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

Therapist

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด

ผู้ช่วยพยาบาล, นักกายภาพบำบัด, ผู้ช่วยแพทย์ ประจำใน คลีนิคความงาม คุณสมบัติ 1. เพศหญิง อายุ 20-35 ปี 2.วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานทางด้านคลินิกความงามโดยตรง ผู้ช่วยแพทย์และเทคนิกการแพ...

เงินเดือน(บาท) : 12,500 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ประจำคลีนิคความงาม (Cashier)

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ประจำคลีนิคความงาม (Cashier) คุณสมบัติ 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 20ปีขึ้นไป 2.จบ ปวช. ขึ้นไป 3.มีหน้าตาดี,รูปร่างสมส่วน และบุคลิกภาพดี 4.รักงานบริการ อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ท...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด

1ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2.จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด.1,3,53 นำส่งสรรพากร 3.ติดต่อประสานกับสรรพากรได้ 5.ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป 6.ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี 7.มีควา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ที่ปรึกษาการขาย (Sale Consultant)

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด

สำหรับผู้ที่ใจรักในการบริการลูกค้า และสนใจการเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านความงามในคลินิกความงาม

เงินเดือน(บาท) : 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต รายได้รวม 12,000 ขึ้นไป สนใจติดต่อคุณเล็ก ด่วนมาก!!!

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

- ขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่องานที่ต่างๆ - ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 12,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

Telesales (ฝ่ายขายทางโทรศัพท์) ติดBTSอโศก *วุฒิม.6ขึ้นไป *มีฐานเงินเดือนประจำแน่นอน!!! ++รายได้เฉลี่ย30,000/ด โทร. บ๋อม++ เริ่มงานได้ทันที!!

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด

รับพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ***ติดต่อคุณบ๋อม 084-361-1324 Line: 0843611324 ***สมัคร สัมภาษณ์งานทราบผลทันที โอกาสได้งานสูง!!! ***ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในกา...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 30,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ทั้งหมด 38,557 รายการ