Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Php programmer

บริษัท แมวน้ำ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด

พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ Ext-JS Framwork

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง

PR Manager พระราม3 ด่วน !!!

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ขอแนะนำงาน ประจำบริษัท ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 9.00 - 18.00 นาฬิกา หน้าที่และความรับผิดชอบ • พัฒนาและวางแผนสื่...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 36,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

-

-

-

เงินเดือน(บาท) : 0 - 0

สถานที่ปฏิบัติงาน : -

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

-

-

-

เงินเดือน(บาท) : 0 - 0

สถานที่ปฏิบัติงาน : -


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,692รายการ
ผู้จัดการหลักสูตร iMTM (ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างและรักษาเครือข่ายความร่วมมือ -สนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของหลักสูตร -วางแผนงบประมาณ การจัดทำโครงการ และการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของโครง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะการจัดการโลจิสติกส์ฯ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-เป็นที่ปรึกษาการจัดทำผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา -จัดทำข้อมูลและเข้าชี้แจงการจัดทำผลงานและการพัฒนาผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดจนติดตามผลในการให้คำปรึกษา -ควบคุม ติดตามการจัดทำผลงานการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-รวบรวมข้อมูลบันทึกบัญชีการซื้อ ขาย โอนย้าย ทำลาย บริจาค ทรัพย์สินทั้งระบบให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ในแต่ละเดือนเพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าบัญชีด้านจ่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-จัดทำรายการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบและตามมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปการจ่ายเงินในแต่ละรอบการจ่ายให้ผู้มีอำนาจลงนาม ทันตามเวลาที่กำหนด -จัดทำรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คณะบริหารธุรกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-กำหนดหลักสูตรอบรม ฝึกเตรียมการเข้าทำงานสำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี -เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปทำงาน -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อวิทยากรและจัดฝึกอบรม -ประมาณการค่าใช้จ่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อส่งนักศึกษาไปฝีกงาน -ดูแล ติดตาม ให้คำปรึกษา ออกเยี่ยม ช่วยแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาในช่วงฝึกปฏิบัติงาน -ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาการจัดการโรงแรมฯ (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานเลขานุการ งานธุรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงาน นัดหมายหน่วยงานทั้งภายนอก-ภายใน -จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ -ดูแลงานจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ การจองห้องประชุม -ประสานงานกับอาจารย์ผู้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้(ผลิตสื่อ) สำนักอธิการบดี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ผลิตสื่อที่เป็นความรู้ของสถาบันฯ -บริหารจัดการฐานข้อมูลความรู้ต่าง ๆ -ติดต่อประสานงานด้านการจัดการความรู้ -จัดกิจกรรม show and share ความรู้ในสถาบันฯ -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

จนท.ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษาฯ คณะวิศวะฯ (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ (ทั้งในและต่างประเทศ) -ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติงาน -วางแผน และ ดำเนินงาน ด้านแผนฝึกปฏิบัติงาน -ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ตามที่ได...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายธุรกิจอาหาร(ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจอาหาร -จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจอาหาร -ดูแลระบบฐานข้อมูลเครือข่ายธุรกิจอาหาร -จัดทำรายงาน สรุปผลรายงานการประชุมและความร่วมมือต่าง ๆ -จัด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

IT Support

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-แก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ -บำรุงรักษา และจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ติดตั้ง แก้ไขปัญหา MS Windoes,MS Office,MS Server,Mac OS และโปรแกรมพื้นฐานอื่น ๆ ได้ -จัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-วางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านสื่อออนไลน์ -ริเริ่ม สร้างสรรค์ ด้านข้อมูลและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ -เขียนข่าว และดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ จนครบกระบวนการ -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ทั้งหมด 38,692 รายการ