Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 16/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการอาหารสัตว์

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า ( ประจำ คลังสินค้า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 28,220รายการ
Food Court Supervisor

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา (เดินทางต่างจังหวัดได้)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรแก่นักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ทำกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ -เดินทางต่างจังหวัดเพื่อทำกิจกรรมในการแนะแนว -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรม (ครูปฏิบัติการ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-เป็นที่ปรึกษาการจัดทำผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ -คัดเลือกและส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวดในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานนัดหมายคิวผู้บริหารของคณะฯ -ติดต่อประสานงานทั้งใน และ ต่างประเทศ -รับผิดชอบการจัดประชุม การนัดหมาย การส่งจดหมายเชิญ บันทึกรายงานการประชุม ฯลฯ -ดูแลงานสารบรรณ การเบิกจ่ายต่าง ๆ -งานอื่น ๆ ตามท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ - Application

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-จัดเก็บความต้องการ ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์และพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเตรียมข้อมูลบริหารจัดการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ -ดูแล พัฒนา และจัดการ Website e-Learning -จัดทำระบบสารสนเทศ เพื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน Catering

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลการประกอบอาหาร ผลิต และ จำหน่าย -ควบคุมคุณภาพงานด้านอาหาร -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์นวัตกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานด้านเอกสาร สารบรรณ จัดหา/ปรับปรุงคู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ -จัดทำแผนงาน โครงงาน กิจกรรมประจำปีต่าง ๆ -ดูแลงานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุม -ประสานงานการจดทะเบียนสิทธิบัตรงานนวัตกรรม -จัดทำงบประม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Creative Writer (ภาษาอังกฤษดีมาก)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-เขียน/แปล ข่าวและบทความ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย -สัมภาษณ์ ค้นคว้า ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อนำมาเขียน content ในสื่อต่าง ๆ ของสถาบันฯ -ร่วมรับผิดชอบงานในกองบรรณาธิการ PIM Magazine รายเดือน -งา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานด้านงบประมาณ การเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ -ดูแลงานด้านพัสดุ คุรุภัณฑ์ -อำนวยความสะดวกให้อาจารย์ และนักศึกษา ประสานงานเตรียมอุปกรณ์ห้องบรรยาย -จัดงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา -ดูแลงานกิจกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ -Web Application

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ออกแบบและวางโครงสร้างของเว็บไซต์ บริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย -ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 , CSS3 , PHP เป็นต้น -จัดเก็บความต้องการ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ตามความต้องการของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกงานนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างนักศึกษาและสายการบินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง -วางแผนการทำงานเป็นทีม เพื่อจัดเตรียมสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษา -ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกงานตาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะการจัดการโลจิสติกส์ฯ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกงานในสถานประกอบการ ระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง -วางแผนการทำงานเพื่อเตรียมสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษา -ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกงานตามสถานประกอบการต่า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Programmer คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลสื่อ Social Media สามารถใช้ภาษา Java / Object C / Swift ได้ดี -สามารถ Config Server Linux OS ได้ดี เขียน Apps for Mobile Advance -มีความรู้ด้าน Cross Platform / API ได้ดี -พัฒนาระบบ Intranet ภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่งานจัดเลี้ยง สำนักบริหารอาคารและทรัพย์สิน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ให้บริการจัดเลี้ยง สำหรับผู้บริหาร บุคคลากร และแขกที่มาร่วมงาน -บริหารจัดการทีมงานจัดเลี้ยง -มอบหมาย แบ่งงาน จัดสรรงานประจำวันให้แก่ทีมงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการสั่งซื้ออาหาร -ด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

- รับเรื่องติดต่องานเคาน์เตอร์ บริการงานทะเบียนแก่นักศึกษาไทย-ต่างชาติ - ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ด้านงานทะเบียนและประมวลผลแก่ผู้ที่มาติดต่อ - ทำรายงาน เก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการ และจัดทำแบบประเมินความพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพิเศษ (ระบบราง)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานเอกสาร การเบิกจ่าย งบประมาณทั้งหมดของโครงการ -ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-รับผิดชอบงานเอกสารธุรการสำนักงานทั้งหมด -ร่างจดหมาย หนังสือโต้ตอบต่าง ๆ -จัดประชุม ทำรายงานการประชุม ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างการประชุม -จัดทำแผนปฏิบัติงานและกำหนดการของงานในช่วงระยะเวลาต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด 28,220 รายการ