ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ครูภาษาไทย 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 15,000 กรุงเทพมหานคร
ครูสังคมศึกษา 18,000 กรุงเทพมหานคร
ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 18,000 กรุงเทพมหานคร
ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.