JOBBKK.COM

หางานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 134 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงิน และเศรษฐศาสตร์ (การเงิน) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 7 อัตรา  อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 16 อัตรา
อัตราเงินเดือน 
32,550 บาท 

4. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (นิติศาสตร)์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

5. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

6. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

7. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนษุย์) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 
32,550 บาท

8. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 14 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

9. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 11 อัตรา อัตราเงินเดือน 
32,550 บาท

10. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 23,980 บาท

11. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

12. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 23,980 บาท

13. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 23,980 บาท

14. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 22 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

15. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท จำ นวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 23,890 บาท

16. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณุวุฒิปริญญาโท จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 23,980 บาท

17. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

18. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

19. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 23,980 บาท

20. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

21. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

22. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

23. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษา(ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโทจํานวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 23,980 บาท

24. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษา(ภาษาอังกฤษ)คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

25. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 32,550 บาท

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2588 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหาร งานบุคคล สํานักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมั...

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ...

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิด...

กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิด...

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่