JOBBKK.COM

หางานราชการ

กองทัพบก เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพบก สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา – ทางตรงตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 41 ลง 30 ก.ย.53 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ค.54 , หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 14 ลง 10 ก.ย.55 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร. 1004/ว 11 ลง 13 ส.ค. 56 หรือทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th 

ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ
เปิดบรรจุ 155 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญา-สาขา ทางตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ระดับปริญญาตรี จํานวน 150 อัตรา
- ระดับปริญญาโท จํานวน 4 อัตรา
- ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
- บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
- ทหารกองหนุน (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
-เป็นทหารกองเกินอายุระหว่าง 22 ปี ถึง 29 ปี (เกิดปี พ.ศ.2530–2537)โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปีที่สมัครสอบ
-เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2524–2541) มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุใน แบบ สด.43 หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค 

2.คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2524-2541) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/Jwmnp

ที่มา กรมยุทธศึกษาทหารบก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ...

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอ...

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 310 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมั...

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ...

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่