JOBBKK.COM

หางานราชการ

กองทัพบก เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพบก สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา – ทางตรงตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 41 ลง 30 ก.ย.53 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ค.54 , หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 14 ลง 10 ก.ย.55 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร. 1004/ว 11 ลง 13 ส.ค. 56 หรือทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th 

ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ
เปิดบรรจุ 155 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญา-สาขา ทางตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ระดับปริญญาตรี จํานวน 150 อัตรา
- ระดับปริญญาโท จํานวน 4 อัตรา
- ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
- บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
- ทหารกองหนุน (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
-เป็นทหารกองเกินอายุระหว่าง 22 ปี ถึง 29 ปี (เกิดปี พ.ศ.2530–2537)โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปีที่สมัครสอบ
-เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2524–2541) มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุใน แบบ สด.43 หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค 

2.คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2524-2541) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/Jwmnp

ที่มา กรมยุทธศึกษาทหารบก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบ...

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสมัคร...

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เ...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่