JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการสารธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางด้านจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีและทรวงอก

นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชสถิติ

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขานิติศาสตร์

นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขา

นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรมทั่วไป

นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างไฟฟ้า

นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10130 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
- คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 มีความรู้ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ หน้าห้องประชุมหลวงพ่อพุธฐานิโย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://jobbkk.com/go/hfwAC
ที่มา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : กรมโยธาธิการแ...

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานมาตรฐ...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมธนารักษ์ เ...

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : กรมพัฒนาที่ดิ...

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่