JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 19  ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.พนักงานบริการ  จำนวน  1 อัตรา

วุฒิม.3 ขึ้นไป

ค่าตอบแทน ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.

 

2.พนักงานธุรการ จำนวน  1 อัตรา

วุฒิปวช. ขึ้นไป

ค่าตอบแทน  ตามวุฒิ แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.

 

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี

การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปีตามวรรคหนึ่ง เข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกำหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

 

การรับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 13 – 19  ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :   กรมทางหลวง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : กรมการค้าต่าง...

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานปลัดส...

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงาน กศน....

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : บริษัทท่าอากา...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 794 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่