หางานราชการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

  • 04 ธ.ค. 2561
  • 1464

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ สมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ – 17  ธันวาคม 2561

 

ตำแหน่งที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

1.นักตรวจสอบภายใน  จำนวน  1 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสมัคร)

2.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.

3.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น

4.ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

5.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น

6.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

7.ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17  ธันวาคม 2561 โดยสามารถสมัครได้ ดังนี้

1.ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2.สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.sru.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > กองการเจ้าหน้าที่ > แบบฟอร์มใบสมัคร

 

รายละเอีดยการรับสมัครสอบ

 

ที่มา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top