หางานราชการ : กรมหม่อนไหม น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  • 04 ธ.ค. 2561
  • 1216

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18  ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.เจ้าหน้าที่การเกษตร  จำนวน  1 อัตรา

วุฒิปวช. เกษตร

ค่าตอบแทน  11,280 บาท

ค่าครองชีพพิเศษ  2,000 บาท

รวมทั้งสิ้น เดือนละ 13,280 บาท

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี (นับถึงวันสมัคร)

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรง หรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

7.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

 

การรับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน เลขที่ 156 หมู่ 2 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์/โทรสาร 0-5468-2236 – 7 ตั้งแต่วันที่ 12 – 18  ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :  กรมหม่อนไหม

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top