หางานราชการ : โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน

  • 12 ธ.ค. 2561
  • 983

โรงเรียนสิงห์สมุทร  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสิงห์สมุทร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18  ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ธุรการโรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน  1 อัตรา

ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรอง ไม่จำกัดสาขาวิชา

2.เพศหญิง

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

การรับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบุคลากร โรงเรียนสิงห์สมุทร ตั้งแต่วันที่ 12 – 18  ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :   โรงเรียนสิงห์สมุทร

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top