หางานราชการ : สำนักงาน กศน. จ.จันทบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

  • 13 ธ.ค. 2561
  • 1113

สำนักงาน กศน. จ.จันทบุรี  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21  ธันวาคม 2561 ภาคเช้าเวลา 8.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ครู กศน.ตำบล

ค่าตอบแทน  18,000 บาท

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี ทางการศึกษาตามที่ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง

2.กรณีไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา แต่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครู กศน.ตำบล ได้

3.หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภากำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็นครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

 

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่ 17 – 21  ธันวาคม 2561 ภาคเช้าเวลา 8.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ที่มา :  สำนักงาน กศน. จ.จันทบุรี

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top