หางานราชการ : เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา

  • 21 ธ.ค. 2561
  • 2366

เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา

สมัครสอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ครูสอนเด็กด้อยโอกาส  จำนวน  1 อัตรา

2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  3 อัตรา

3.ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  4 อัตรา

4.ภารโรง  จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น

7.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

9.ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (เมื่อได้รับการจ้าง)

 

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค

 

การรับสมัคร

รับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4322-5166

 

เลือกสมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :  เทศบาลนครขอนแก่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top