หางานราชการ : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  • 08 ม.ค. 2562
  • 1859

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1 อัตรา

2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  จำนวน  1 อัตรา

3. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จำนวน  1 อัตรา

4. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  จำนวน  2 อัตรา

5. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  จำนวน  2 อัตรา

6. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  1 อัตรา

7. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ  จำนวน  1 อัตรา

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  5 อัตรา

9. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล  จำนวน  2 อัตรา

10. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จำนวน  1 อัตรา

11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  3 อัตรา

12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน  1 อัตรา

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  3 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้

 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

7.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

9.ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

 

การรับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติม 0-7534-2880 ต่อ 128

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :  : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top