อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Easy SMS

Multi-user

  • เพิ่มสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ให้องค์กรของท่าน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการในการหาผู้สมัครงานได้อย่างทันท่วงที

    ระยะเวลาใช้งาน ขึ้นอยู่กับอายุของ Package ที่ผู้ประการใช้บริการ ปัจจุบัน
1,000 บาท

Job Highlight Promote All Categories

  • บริการเสริมที่ทำให้ตำแหน่งงานของคุณแสดงผลในลำดับต้นๆ ของหน้าค้นหางาน เพิ่มโอกาสได้เพื่อนร่วมงานทันใจ ใช้งานได้ 20 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากโปรโมทตำแหน่งงานจะแสดงผลเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อการโปรโมท 1 ครั้ง
1,100 บาท

Job Highlight Promote on categories

  • บริการเสริมที่ทำให้ตำแหน่งงานของคุณแสดงผลในลำดับต้นๆ ของหน้าค้นหางาน เพิ่มโอกาสได้เพื่อนร่วมงานทันใจ ใช้งานได้ 20 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากโปรโมทตำแหน่งงานจะแสดงผลเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อการโปรโมท 1 ครั้ง
700 บาท

Resume Description

  • บริการแบบสอบถามด้านทัศนคติของผู้สมัครงาน สู่การคัดกรองผู้สมัครงานในด้านความคิดเห็น และมุมมอง สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผู้สมัครงาน เพื่อการตัดสินใจในการคัดเลือกพนักงานได้ตรงตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ใช้งานได้ 10 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน
1,500 บาท

Mail Promote

  • บริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานผ่านช่องทางอีเมล โดยส่งตรงตำแหน่งงานให้เข้าถึงผู้สมัครงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ระบุเงื่อนไขกลุ่มผู้รับใบสมัครงานได้เอง ใช้งานได้ 100 ฉบับ ภายในระยะเวลา 30 วัน
1,500 บาท

Social Boost Plus

  • เป็นช่องทางการโฆษณาผ่าน Facebook ที่เน้นการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก เช่น โลโก้หน่วยงาน องค์กร,ภาพตราสินค้า,ภาพองค์กร หรือ ภาพประกอบอื่นๆที่ต้องการทำการโฆษณา โดยมีการกระจายการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และการันตียอดการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์
5,000 บาท