" />

HR SOCIETY

นับเป็นโอกาสพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ที่ JOBBKK.COM ได้สัมภาษณ์ คุณ เมษยน เด่นเกรียงไกร Human Resources & Operations Director บริษัท We Fitness Society ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ...
ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ Jobbkk.com ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณเรืองเวช วิทวัสการเวช ผู้ช่...
หน้าที่ของคนที่ทำงาน HR ไม่ว่าจะเป็นสรรหาคัดเลือก พัฒนาพนักงาน ค่าจ้างเงินเดือน หรือก...

HR DOCUMENT

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
เอกสารอื่นๆ

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากรในแผนกต่างๆ

File Size : 62 bytes
Download : 1793
Thank you : 324

  
หนังสือค้ำประกัน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

เอกสารรับรองพนักงานใหม่เข้าทำงาน เพื่อป้องกันกรณีที่พนักงานสร้างความเสียหาย

File Size : 32 bytes
Download : 1536
Thank you : 329

  
แบบฟอร์มใบลาออก
เอกสารอื่นๆ

แบบฟอร์มมสำหรับยื่นลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา

File Size : 25.5 bytes
Download : 2458
Thank you : 520

  
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

เกณฑ์การให้คะแนนผู้สมัครงานในขั้นตอนของการเรียกสัมภาษณ์งาน

File Size : 57.5 bytes
Download : 5018
Thank you : 680

  
สัญญาจ้างแรงงาน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

การว่าจ้างงานแรงงานจำเป็นต้องมีการทำสัญญาว่าจ้างเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันการทำงานร่วมกัน

File Size : 51 bytes
Download : 2195
Thank you : 352

  
แบบฟอร์มการขอเพิ่มอัตราพนักงาน
เอกสารอื่นๆ

เอกสารสำหรับเสนอขอเพิ่มพนักงานให้กับแผนกต่างๆ หรือเพื่อเปิดแผนกงานเพิ่ม

File Size : 48.74 bytes
Download : 2149
Thank you : 252