" />

HR SOCIETY

เมื่อใดก็ตามมี่คุณเริ่มมองหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน ในองค์กรต่าง ๆ แผนกแรกที่คุณเจอคือ HR ที่จะมีหน้าที่คอยกลั่นกรองผู้สมัครงานก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้แผนกที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์...
ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ Jobbkk.com ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณเรืองเวช วิทวัสการเวช ผู้ช่...
หน้าที่ของคนที่ทำงาน HR ไม่ว่าจะเป็นสรรหาคัดเลือก พัฒนาพนักงาน ค่าจ้างเงินเดือน หรือก...

HR DOCUMENT

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
เอกสารอื่นๆ

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากรในแผนกต่างๆ

File Size : 62 bytes
Download : 1668
Thank you : 309

  
หนังสือค้ำประกัน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

เอกสารรับรองพนักงานใหม่เข้าทำงาน เพื่อป้องกันกรณีที่พนักงานสร้างความเสียหาย

File Size : 32 bytes
Download : 1426
Thank you : 317

  
แบบฟอร์มใบลาออก
เอกสารอื่นๆ

แบบฟอร์มมสำหรับยื่นลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา

File Size : 25.5 bytes
Download : 2257
Thank you : 501

  
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

เกณฑ์การให้คะแนนผู้สมัครงานในขั้นตอนของการเรียกสัมภาษณ์งาน

File Size : 57.5 bytes
Download : 4525
Thank you : 645

  
สัญญาจ้างแรงงาน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

การว่าจ้างงานแรงงานจำเป็นต้องมีการทำสัญญาว่าจ้างเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันการทำงานร่วมกัน

File Size : 51 bytes
Download : 1985
Thank you : 328

  
แบบฟอร์มการขอเพิ่มอัตราพนักงาน
เอกสารอื่นๆ

เอกสารสำหรับเสนอขอเพิ่มพนักงานให้กับแผนกต่างๆ หรือเพื่อเปิดแผนกงานเพิ่ม

File Size : 48.74 bytes
Download : 1986
Thank you : 239