HR SOCIETY

เมื่อใดก็ตามมี่คุณเริ่มมองหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน ในองค์กรต่าง ๆ แผนกแรกที่คุณเจอคือ HR ที่จะมีหน้าที่คอยกลั่นกรองผู้สมัครงานก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้แผนกที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์...
องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นองค์กรที่เสี่ยงภัยต่อการคดโกงได้ไม่น้อย จากหลายสาเหตุ เ...
จากการศึกษาบทความของอาจารย์สมชาย หลักคงคา ที่แนะนำเคล็ดลับความสำเร็จของงาน HR ซึ่งสาม...

HR DOCUMENT

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
เอกสารอื่นๆ

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากรในแผนกต่างๆ

File Size : 62 bytes
Download : 1570
Thank you : 284

  
หนังสือค้ำประกัน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

เอกสารรับรองพนักงานใหม่เข้าทำงาน เพื่อป้องกันกรณีที่พนักงานสร้างความเสียหาย

File Size : 32 bytes
Download : 1348
Thank you : 303

  
แบบฟอร์มใบลาออก
เอกสารอื่นๆ

แบบฟอร์มมสำหรับยื่นลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา

File Size : 25.5 bytes
Download : 2107
Thank you : 462

  
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

เกณฑ์การให้คะแนนผู้สมัครงานในขั้นตอนของการเรียกสัมภาษณ์งาน

File Size : 57.5 bytes
Download : 4196
Thank you : 602

  
สัญญาจ้างแรงงาน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

การว่าจ้างงานแรงงานจำเป็นต้องมีการทำสัญญาว่าจ้างเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันการทำงานร่วมกัน

File Size : 51 bytes
Download : 1844
Thank you : 312

  
แบบฟอร์มการขอเพิ่มอัตราพนักงาน
เอกสารอื่นๆ

เอกสารสำหรับเสนอขอเพิ่มพนักงานให้กับแผนกต่างๆ หรือเพื่อเปิดแผนกงานเพิ่ม

File Size : 48.74 bytes
Download : 1853
Thank you : 226