" />

HR SOCIETY

เป็นโอกาสที่พิเศษอย่างยิ่งที่ JOBBKK ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณนพคุณ เลียบศิรินนท์ Area Manager และ คุณจินตวัชร์ ชูจินดา Manager – Recruitment บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ศูนย์การค้าส่งที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า 100 สาขา และอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 28 ปี ...
โอกาสพิเศษในวันนี้ JOBBKK ได้สัมภาษณ์ คุณพิเชษฐ์ เพ็ชรฉ่ำ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคค...
นับเป็นโอกาสพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ที่ JOBBKK.COM ได้สัมภาษณ์ คุณ เมษยน เด่นเกรียงไกร Hum...

HR DOCUMENT

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
เอกสารอื่นๆ

แบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากรในแผนกต่างๆ

File Size : 62 bytes
Download : 1839
Thank you : 333

  
หนังสือค้ำประกัน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

เอกสารรับรองพนักงานใหม่เข้าทำงาน เพื่อป้องกันกรณีที่พนักงานสร้างความเสียหาย

File Size : 32 bytes
Download : 1597
Thank you : 386

  
แบบฟอร์มใบลาออก
เอกสารอื่นๆ

แบบฟอร์มมสำหรับยื่นลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา

File Size : 25.5 bytes
Download : 2556
Thank you : 530

  
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

เกณฑ์การให้คะแนนผู้สมัครงานในขั้นตอนของการเรียกสัมภาษณ์งาน

File Size : 57.5 bytes
Download : 5270
Thank you : 699

  
สัญญาจ้างแรงงาน
เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

การว่าจ้างงานแรงงานจำเป็นต้องมีการทำสัญญาว่าจ้างเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันการทำงานร่วมกัน

File Size : 51 bytes
Download : 2304
Thank you : 368

  
แบบฟอร์มการขอเพิ่มอัตราพนักงาน
เอกสารอื่นๆ

เอกสารสำหรับเสนอขอเพิ่มพนักงานให้กับแผนกต่างๆ หรือเพื่อเปิดแผนกงานเพิ่ม

File Size : 48.74 bytes
Download : 2241
Thank you : 264