• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด
ผู้จัดการเขต (Area Manager)
วิเคราะห์และทำความเข้าใจ เป้าหมายที่ได้รับ และกำหนดงบประมาณ ในการบริหารร้านทุกสาขา ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ อธิบายและสื่อสารให้ผู้จัดการร้านทุกร้านได้เข้าใจเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควบคุมดูแล และตรวจสอบ ผลประกอบการของร้านและวัดผลตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดใว้ ตรวจสอบยอดขายของร้านที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน เพื่อวิเคราะห์หาผลต่าง และทำความเข้าใจกับยอดขายที่เกิดขึ้น ตลอดจนพิจารณา หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานในร้านที่มีปัญหา ศึกษาและและทำความเข้าใจที่มาของยอดขาย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของของร้าน วางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน มีการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ชี้แจงควบคุมและติดตาม จนมั่นใจว่าทีมงานสามารถปฎิบัติงานได้ตามเงื่อนไขของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบดูแลร้านสาขาให้เป็นมาตรฐานรวมทั้งการใช้อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของสาขา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน จากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกำไร ขาดทุน โดยตั้งระบบเครื่องชี้วัดที่สำคัญเป็นกลุ่มๆ ของร้านอาหาร ร้านค้า ในการป้อนข้อมูลโดยสม่ำเสมอ สรุปรายงานต่างๆของฝ่ายปฏิบัติการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และรับผิดชอบในการขยายสาขา ประสานงานระหว่างแผนกภายในให้บรรลุผล ในเรื่องต่างๆ ปฏิบัติงานได้ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสัมพันธวงศ์
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ที่ปรึกษาการขาย (เซลล์ขายรถยนต์)
รับผิดชอบกระบวนการขายรถยนต์พร้อมอุปกรณ์พิเศษ ตั้งแต่เริ่มต้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จนถึงส่งมอบรถยนต์ รับชำระเงินค่ารถยนต์ และจดทะเบียนรถยนต์ให้กับลูกค้า รับชำระเงินค่ารถยนต์ เงินจอง เงินมัดจำ หรือรายได้อื่นใดที่บริษัทพึงได้รับจากลูกค้า โดยพนักงานขายมีหน้าที่ต้องนำเงิoดังกล่าวส่งคืนให้กับบริษัทโดยทันที รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการขายรถยนต์พร้อมอุปกรณ์พิเศษให้ถูกต้อง ติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ เช่น ระบบมาตรฐาน iso และอื่นๆ หากลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น ติดตามเอกสารต่างๆ ของลูกค้าตั้งแต่การจองรถจนถึงการส่งมอบรถ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 951 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top