• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท บิลเลียนควินน์ จำกัด
Project Assistant เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการภาษาจีน
รายละเอียดงาน สนับสนุนในการกำหนดและการดำเนินการตามแผนบริการ รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและในภายหลังของลูกค้า สนับสนุนโครงการในการจัดระเบียบ แปล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า สนับสนุนทนายความ บัญชี ฝ่ายธุรกิจและอื่นๆของโครงการดังกล่าว ในการจัดการและส่งมอบโครงการ สนับสนุนการจัดดำเนินการประชุมของลูกค้า และทำรายงานการประชุมต่างๆ สนับสนุนการรายงานความคืบหน้าของงานให้กับลูกค้า ตอบคำถามของลูกค้าอย่างทันท่วงที และ ติดตามสื่อสารผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วยทนายความของโครงการ แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้สำเร็จ 【คุณสมบัติของผู้สมัคร】 ด้านการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ประสบการณ์การจัดการ มีทักษะการทำงานเป็นทีมและองค์กร ทัศนคติในการทำงาน มีความกระตือรือร้น รอบคอบ ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบ สนใจทำธุรกิจที่ ปรึกษาการลงทุน ความสามารถส่วนบุคคล ฝักใฝ่ในการเรียนรู้ สามารถคิดในเชิงตรรกะที่ถูกต้อง สามารถรับมือกับแรง กดดัน มีวินัยในตนเอง ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี ในด้านภาษาจีนและภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กรุงเทพมหานคร
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
พนักงานขายรถยนต์ (โชว์รูม รามอินทรา)
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์toyota และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่่บริษัทฯตั้งไว้ มีการอบรมก่อนเริ่มงาน การันตีรายได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2 เสนอขายรถยนต์ใ์หก้บลูกค้าในช่องทางต่างๆ 3 บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม 4 ลงโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5 ดำเนินการติดตามรายชื่อลูกค้าที่บริษัทจัดสรรให้จากข้อมูลเก่า เพจส่วนกลาง เพจทีม หรือเพจส่วนตัว 6 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท 7 จัดทำรายงานสรุป รวบรวมข้อมู ของฝ่ายขาย และเข้ารับการฝึกอบรมงานขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการขายให้ดียิ่งขึ้น 8 จัดเตรียมและช่วยเหลืองานส่วนกลางของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 9 จัดทำใบเสนอราตาและติดต่อประสานงานกับลูกค้า 10 ดำเนินการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังงานขาย
กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตลิ่งชัน)
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์toyota และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ มีการอบรมก่อนเริ่มงาน การรันตีรายได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2 เสนอขายรถยนต์ใ์หก้บลูกค้าในช่องทางต่างๆ 3 บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม 4 ลงโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5 ดำเนินการติดตามรายชื่อลูกค้าที่บริษัทจัดสรรให้จากข้อมูลเก่า เพจส่วนกลาง เพจทีม หรือเพจส่วนตัว 6 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท 7 จัดทำรายงานสรุป รวบรวมข้อมู ของฝ่ายขาย และเข้ารับการฝึกอบรมงานขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการขายให้ดียิ่งขึ้น 8 จัดทำใบเสนอราตาและติดต่อประสานงานกับลูกค้า 9 ดำเนินการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังงานขาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Creative Event Manager (คลอง5ลำลูกกา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ดำเนินการ ค้นหาและเลือกกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2 ดำเนินจัดหาข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเอกสาร นำเสนอ หรือเอกสารงบประมาณ 3 ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลข่าวสาร กับกลุ่มลูกค้า 4 ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 5 จัดทำเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 6 ร่วมบริหารจัดการโครงการ ให้บรรลุตามเป้าหมาย 7 ดำเนินการประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ จนแล้วเสร็จ
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
พนักงานขายรถยนต์ (โชว์รูมเกษตร)
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์toyota และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ มีการอบรมก่อนเริ่มงาน การันตีรายได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2 เสนอขายรถยนต์ใ์หก้บลูกค้าในช่องทางต่างๆ 3 บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม 4 ลงโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5 ดำเนินการติดตามรายชื่อลูกค้าที่บริษัทจัดสรรให้จากข้อมูลเก่า เพจส่วนกลาง เพจทีม หรือเพจส่วนตัว 6 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท 7 จัดทำรายงานสรุป รวบรวมข้อมู ของฝ่ายขาย และเข้ารับการฝึกอบรมงานขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการขายให้ดียิ่งขึ้น 8 จัดเตรียมและช่วยเหลืองานส่วนกลางของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 9 จัดทำใบเสนอราตาและติดต่อประสานงานกับลูกค้า 10 ดำเนินการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังงานขาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 513 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top