อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Walk in special

 • - Cover Page 30 วัน  
  - Top Page 30 วัน  
  - landing page 30 วัน
  - Facebook 100,000 view
  - ระบบยืนยันพร้อมสัมภาษณ์
75,000 บาท
รวมสุทธิ
80,250 บาท

Walk in interview 1

 • - Cover Page 15 วัน  
  - Top Page 15 วัน  
  - landing page 15 วัน
  - Facebook 70,000 view
  - ระบบยืนยันพร้อมสัมภาษณ์
55,000 บาท
รวมสุทธิ
58,850 บาท

Walk in interview 2

 • - Cover Page 7 วัน
  - Top Page 10 วัน
  - landing page 10 วัน
  - Facebook 40,000 view
40,000 บาท
รวมสุทธิ
42,800 บาท

Walk in interview 3

 • - Cover Page 7 วัน
  - Top Page 7 วัน
  - landing page 7 วัน
35,000 บาท
รวมสุทธิ
37,450 บาท

Walk in interview 4

 • - Top Page 15 วัน
  - landing page 15 วัน
30,000 บาท
รวมสุทธิ
32,100 บาท