อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Walk in special

 • - Cover Page 30 วัน  
  - Top Page 30 วัน  
  - landing page 30 วัน
  - Facebook 100,000 view
  - E-News 50,000 ฉบับ
  - SMS 2,500 ฉบับ
  - ระบบยืนยันพร้อมสัมภาษณ์
 • * โปรโมชั่นนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
37,500 บาท
75,000 บาท
รวมสุทธิ
40,125 บาท

Walk in interview 1

 • - Cover Page 15 วัน  
  - Top Page 15 วัน  
  - landing page 15 วัน
  - Facebook 70,000 view
  - E-News 50,000 ฉบับ
  - SMS 2,500 ฉบับ
  - ระบบยืนยันพร้อมสัมภาษณ์
 • * โปรโมชั่นนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
27,500 บาท
55,000 บาท
รวมสุทธิ
29,425 บาท

Walk in interview 2

 • - Cover Page 7 วัน
  - Top Page 10 วัน
  - landing page 10 วัน
  - Facebook 40,000 view
  - E-News 40,000 ฉบับ
  - SMS 1,500 ฉบับ
 • * โปรโมชั่นนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
20,000 บาท
40,000 บาท
รวมสุทธิ
21,400 บาท

Walk in interview 3

 • - Cover Page 7 วัน
  - Top Page 7 วัน
  - landing page 7 วัน
  - E-News 30,000 ฉบับ
  - SMS 1,000 ฉบับ
 • * โปรโมชั่นนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
17,500 บาท
35,000 บาท
รวมสุทธิ
18,725 บาท

Walk in interview 4

 • - Top Page 15 วัน
  - landing page 15 วัน
  - E-News 20,000 ฉบับ
  - SMS 1,000 ฉบับ
 • * โปรโมชั่นนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
15,000 บาท
30,000 บาท
รวมสุทธิ
16,050 บาท