• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป วิชาชีพ ด่วน
1 ตรวจสอบ เสนอเเนะ และจัดทำบัญชีกฏหมายและข้อกำหนดตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยรวมทั้งประเมินความสอดคล้องตามที่กำหนด 2 วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3 ตรวจประเมินการปฏิบัตืงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รวมทั่้งรายงานความคืบหน้า 4 จัดฝึกซ้อมและสรุปผลการฝึกซ้อมกู้ภัยฉุกเฉินรถขนส่งและเพลิงไหม้ในสถานที่ทำงาน 5 เป็นวิทยากร แนะนำ ฝึกสอน อบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย 6 ตรวจวัด ประเมิน สถาพแวดล้อมในการทำงาน 7 อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตหนองแขม
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1 วางแผนการซ่อมและบำรุงรักษา รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2 ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งการทวนเทียบและทวนสอบ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับพนักงานในหน่วยงาน และพนักงานฝ่ายผลิต 3 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมทั้งวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ตาม kpis ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ 4 ให้คำปรึกษาแนะนำและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ 5 วางแผนงานและจัดทำงบประมาณประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 6 วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและกำลังคนให้เหมาะสมกับงานภายในแผนก 7 นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมทั้ง การบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 8 รับนโยบายจากกรรมการผู้จัดการแล้วนำมาถ่ายทอด และปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 9 ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
นครปฐม , สามพราน
บริษัท เจ.ซี.พี. มาสเตอร์ แพคกิ้ง จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ ต้นทุน
ด้านเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 สปส 10 1 จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค cheque voucher เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ ออกเอกสารใบลดหนี้ จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ receipt voucher ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก general cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งเอกสารนำส่ง general cashier บันทึกบัญชี รายได้และตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ตามงวดบัญชี จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหายและรายได้รับล่วงหน้าประกอบงบการเงิน จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและเก็บอย่างเป็นระเบียบพร้อมที่จัดตรวจสอบและค้นหาได้ตลอดเวลา จัดทำรายงานภาษีขายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่ได้รับการยกเว้น พร้อมจัดเก็บใบกำกับภาษีอย่างเป็นระเบียบถูกต้องและครบถ้วน รายการภาษีขายและเปรียบเทียบรายการกับรายงานภาษีกับบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบยอดรับจาก bank statement ของธนาคารจาก general cashier ทุกวัน ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 43,273 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top