ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : สัตวบาล ฟาร์มเป็ดเนื้อ ไก่เนื้อ
2. สาขาอาชีพหลัก : เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : สัตวบาลส่งเสริม
3. สาขาอาชีพหลัก : เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.79
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 3.39
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2550

ถึง

สิงหาคม 2553

บริษัท :

บริษัท เอส ที ดี เจริญฟาร์ม จำกัด(ฟาร์มประกันราคา เป็ดเนื้อ CPF)

ที่อยู่ติดต่อ :

ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ตำแหน่ง :

สัตวบาล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมดูแลการจัดการฟาร์มเป็ดเนื้อระบบปิด ควบคุมงานพนักงาน จัดทำระบบ compartment,ISO

ระยะเวลา :

เมษายน 2550

ถึง

สิงหาคม 2550

บริษัท :

บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร (ซีพีเอฟ)ฟาร์ม วังดาล ฟาร์มเป็ดเนื้อ

ที่อยู่ติดต่อ :

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ตำแหน่ง :

สัตวบาลฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมดูแลการจัดการฟาร์มเป็ดเนื้อระบบปิด(สัตวบาลฝึกงาน)
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2549

ถึง

พฤษภาคม 2549

สถาบันอบรม :

ฟาร์มไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ โคกตูม เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.ลพบุรี

หลักสูตร :

ฝึกงาน วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ)

ระยะเวลา :

มีนาคม 2547

ถึง

มิถุนายน 2547

สถาบันอบรม :

ศูนผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียม ลำพญากลาง จ.ลพบุรี

หลักสูตร :

ฝึกงาน ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
10 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...