• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ดูแลงานด้านลิขสิทธ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน และจัดทำคำสั่งประกาศต่างๆ ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว ประจำปี ร่วมประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและจัดทำกรอบการควบคุมภายใน ดำเนินการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายใน และจัดทำแนวทางการตรวจสอบ audit program เสนอต่อผู้บังคับบัญชา จัดประชุมเปิดการตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประชุม เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการ และรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมสรุปแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับหน่วยงานรับตรวจ จัดประชุมปิดการตรวจสอบ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานรับตรวจ พร้อมทั้งติดตามกระบวนการใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กร และ ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Creative Event Manager (คลอง5ลำลูกกา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ดำเนินการ ค้นหาและเลือกกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2 ดำเนินจัดหาข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเอกสาร นำเสนอ หรือเอกสารงบประมาณ 3 ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลข่าวสาร กับกลุ่มลูกค้า 4 ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 5 จัดทำเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 6 ร่วมบริหารจัดการโครงการ ให้บรรลุตามเป้าหมาย 7 ดำเนินการประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ จนแล้วเสร็จ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 83 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top