• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นครปฐม , สามพราน
บริษัท ไทยกลูโคส จำกัด
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1 วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 เฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ตรวจสอบภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะบรรจุก่อนการส่งมอบตามวิธีการปฏิบัติงาน 4 ตรวจสอบปริมาณและชนิดของสินค้าสำเร็จรูปให้สัมพันธ์กับการส่งมอบ 5 จัดเตรียมเอนไซม์ตามที่ได้รับมอบหมาย 6 ดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 7 บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานลงในใบรายงานที่เกี่ยวข้อง 8 จัดเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 9 ทำความสะอาดพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 10 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 11 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 13 ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท ฯ 14 ปฏิบัติตามระบบการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร ของบริษัท ฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 48 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top