• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
เลขานุการบริษัท head of administrative
1 เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ติดตามงานและสรุปผล 2 จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 3 รับผิดชอบ presentation diagram flow chart และงานในฝ่ายเพื่อนำเสนอผู้บีิหารและลูกค้า 4 ทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 6 สนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักศุตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง 7 ประสานงานกับคนภายในและภายนอกองค์กรได้ 8 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สมุทรสาคร
บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1 ดูแล จัดเก็บ เอกสาร และข้อมูลในแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ แฟ้มเหลือง 2 จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการผลิตต่างๆ 3 ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน yellow file index thai bom ให้ทันสมัยตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 4 ดูแล ควบคุม การยืมคืนแฟ้มเหลือง 5 ปรับปรุง cpc เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายและส่งข้อมูลการแก้ไข cpc ตามเอกสาร dar ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการแก้ไขทางเมล์ 6 ลงข้อมูล cpc dar log ให้กับหัวหน้าแผนกขาย 7 จัดทำเอกสารภายในแผนกตามที่ผู้บังคับบัญชามอบ หมาย 8 ดูแลอุปกรณ์สำนักงานสำหรับ yellow file และ การจัดเก็บเอกสารให้พร้อมอยู่เสมอ 9 ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน iso9000 ts16949 iso14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 10 ลงข้อมูลร้องขอเอกสารสิ่งแวดล้อมกับทางจัดซื้อ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 46 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top