• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน with.it group JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

with.it group

Head Financial Accounting

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน เตรียมรายงานการเงินรายเดือน ไตรมาส และประจำปีตาม มาตราฐาน tfrs และนโยบายของบริษัท เตรียมรายงานการจัดการ เช่น ค่ากำไรขาดทุนทั้งหมด กำไรขาดทุนที่ได้รับจากการขายแต่ละร้าน และตัวชี้วัดการเงินอื่น ๆ ที่สำคัญ นำเสนอผลการเงินและการวิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารสูง โดยเน้นการวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสในการปรับปรุง การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สร้างและตรวจสอบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน รักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี การจัดการกระแสเงินสด จัดการกระแสเงินสดและความสามารถในการจัดการเพื่อสนับสนุนความต้องการของการดำเนินการและกิจกรรมกลยุทธ์ ติดตามการพยากรณ์กระแสเงินสดและปรับปรุงการจัดการเงินทุนทำการ ระบบบัญชีและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างและปรับปรุงระบบบัญชี นโยบาย และขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้อง ร่วมงานกับ itและทีมงาน

หางาน,สมัครงาน,งาน พีโอเอส ดิสเพลย์ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตสายไหม

บริษัท พีโอเอส ดิสเพลย์ จำกัด

QMR&SHE Manager

ติดตามการดำเนินงานในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องตามระบบมารฐานต่างๆของโรงงาน internal audit external audit document control ทบทวนนโยบายฝ่ายบริหาร ติดตามการแก้ไขและการป้องกัน car รวมถึงบันทึกและสรุปผล ดูแลควบคุมเอกสาร วิธีปฏิบัติงาน wi ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพของบริษัท เช่น ระบบ iso9001 2018 ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการของหน่วยงานความปลอดภัย ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายขององค์กร kpi กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไข ข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อลูกค้าตามที่ร้องขอ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร

1 ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารคอนโดมิเนียม 2 ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน 3 บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารและหรือหัวหน้าช่าง 4 รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน 5 ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา 6 ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง 7 ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร 8 จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 9 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 10 เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา 11 ดูแลซ่อมบำรุงและทำความสะอาดสระว่ายน้ำพร้อมห้องเครื่อง 12 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

บริหาร/ผู้จัดการ

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,000 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top