• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท ที เอส คอนเทนเนอร์ ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน ด่วน (รับพิจารณาเฉพาะผู้หญิงและสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
1 ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบัญชีและการเงิน 2 วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี รวมทั้งทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง 3 ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และธนาคาร 4 วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สินบริษัทฯ 5 จัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อผู้บริหารระดับสูง 6 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 7 ควบคุมดูแลระบบบัญชี ฐานข้อมูลทางบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 8 ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไขระบบงาน เพือให้การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สุด 9 เสนอแนะและวางระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือทุจริต 10 ดูแลและจัดทำรายงานทางภาษีทุกประเภท 11 ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ในการจัดทำงบการเงินประจำปี 12 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วิศวกรระบบโทรคมนาคม
1 ตรวจสอบการปฏิบัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม ให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานของระบบโทรคมนาคม และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวซ้อง 2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิและเป็นไปตามมาตรฐาน 3 รายงานผลการดำเนินงานการซ่อมแชมและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 4 วิเคราะห์และจัดทำตรวจสอบเอกสารทางเทคนิค และภาพวาดแบบอุปกรณ์ ของระบบโทรคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 5 รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติ specification สำหรับการจัดหาเครื่องมือ เครื่องมือเฉพาะทาง และอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6 ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือเฉพาะทาง และอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพพร้อมสำหรับการซ่อมแชมและบำรุงรักษา 7 ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาภายในแอร์พอร์ต เรลลิงค์ 8 safety and quality system ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 9 risk management ปฏิบัติตามแผน กิจกรรมต้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบห้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร 10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร
บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้จัดการร้าน,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (สาขา : เดอะมาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์)
1 วางแผนยอดขายประจำเดือน สัปดาห์ วัน ชั่วโมง 2 วางแผนกำลังคน ตามโควต้า จัดคนให้เหมาะสม 3 วางแผนการลดและควบคุมต้นทุนตามงบประมาณ 4 วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 5 วางแผนและผลักดันการปฏิบัติงานพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน qscc และ sop อย่างมีประสิทธิภาพ 6 วางแผนการพัฒนา ฝึกอบรม สอนงานพนักงาน 7 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและพนักงาน 8 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของสาขาที่รับผิดชอบทุก ๆ สิ้นเดือน พร้อมทั้งสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 9 ทำการตลาดทั้งภายในและภายนอกสาขา 10 ตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทในทุก ๆ เรื่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 11 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และประเมินร้านผลภาพรวมของร้านที่ดูแลรับผิดชอบ 12 พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน และบทลงโทษตามกฎระเบียบพนักงาน 13 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ 14 ดูแลระบบและสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด บรรยากาศดี 15 เสนอและพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องครัวภายในร้านตามงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 16 วางแผนและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 17 จัดทำสรุปยอดขาย ค่าใช้จ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องและทำการจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด 18 สื่อสารเป้าหมายและแนวทางของบริษัทกับพนักงานทุกคนให้รับทราบโดยทั่วกัน 19 สร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็นทีม และรู้สึกว่าบริษัท คิงคอง กรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด คือบ้านของพนักงานทุกคน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,544 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top