JOBBKK.COM
S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.
จำนวนผู้เข้าชม
881
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 881

เกี่ยวกับเรา

กว่า 40 ปีแห่งความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อเรา ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย S&P มีสาขา และเบเกอรี่ชอป ทั่วประเทศมากกว่า 400 จุดขาย รับสมัครด่วน เพื่อรองรับการขยายจุดขายมากกว่า 30 จุดขายต่อปี ทั้งในและต่างประเทศ


1. การบริหารจัดการงานทั่วไปภายในแผนก -กำหนดนโยบาย เป้าหมายของแต่ละแผนกภายในความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายที่กำหนด -บริหารการประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และติดตามงาน รวมถึงการแจ้งนโยบาย ให้กับแผนกต่างๆ ทราบ -ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานภายในแผนก ให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน และทันเวลาที่กำหนด -บริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด -การสร้างแรงจูงใจ ให้กับบุคลกร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร -การปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการหาแนวทาง วิธีการทำงาน เพื่อให้ประหยัดเวลา -ควบคุม ดูแลค่าใช้จ่ายภายในแผนก ให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ -ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -หาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการคิดค้น พัฒนางานใหม่ๆ ภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอย่างต่อเนื่อง -ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้กับพนักงาน -บริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการจัดทำกิจกรรม 5 ส ภายในบริษัทฯเพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ และสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานและเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์จากการทำกิจกรรม 5 ส -บริหาร จัดการภาระกิจงานประจำวัน ในการติดตาม ตรวจสอบ และการอนุมัติงาน /เอกสารต่างๆ ตามอำนาจดำเนินการ 2. การควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามและรับผิดชอบงานวางแผนการผลิต -กำหนดแนวทาง และวิธีการในการวางแผนการผลิต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ทำการตรวจ ติดตาม วิเคราะห์ และศึกษาหาแนวทางในการวางแผนการผลิต -ควบคุม ดูแลงานวางแผนการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ และทันเวลาที่กำหนด -จัดทำ และนำเสนอเอกสารต่างๆ เช่น การสรุปต้นทุนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร -ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน -ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ระบบ Soft Ware และระบบ Hard Ward ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน -จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวางแผนการผลิต ทวนสอบ และอนุมัติเอกสารต่างๆ ภายในแผนก -การปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -จัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนงานวางแผนการผลิต -ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าในกรณีพิเศษ เช่น กรณีเมื่อมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้า -จัดทำ จดหมายต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ ขออนุมัติให้กับลูกค้า สาขา ชอพ ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือบรรจุภัณฑ์ กรณีเป็นวัตถุดิบ หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ เข้าประชุม ในเรื่องการจัดเมนูอาหารปิ่นโต ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ 3. งานฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพต่างๆ อาทิเช่น 5ส , GMP และ HACCP เป็นต้น 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วีดีโอ

ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต ประจำโรงงานลาดกระบัง

ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต ประจำโรงงานลาดกระบัง

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 - 04:30

เวลาทำงานอื่น

หยุดวันอาทิตย์ และวันเสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. การบริหารจัดการงานทั่วไปภายในแผนก
-กำหนดนโยบาย เป้าหมายของแต่ละแผนกภายในความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายที่กำหนด
-บริหารการประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และติดตามงาน รวมถึงการแจ้งนโยบาย ให้กับแผนกต่างๆ ทราบ
-ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานภายในแผนก ให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน และทันเวลาที่กำหนด
-บริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด
-การสร้างแรงจูงใจ ให้กับบุคลกร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
-การปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการหาแนวทาง วิธีการทำงาน เพื่อให้ประหยัดเวลา
-ควบคุม ดูแลค่าใช้จ่ายภายในแผนก ให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้
-ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-หาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการคิดค้น พัฒนางานใหม่ๆ ภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอย่างต่อเนื่อง
-ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้กับพนักงาน
-บริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการจัดทำกิจกรรม 5 ส ภายในบริษัทฯเพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ และสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานและเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์จากการทำกิจกรรม 5 ส
-บริหาร จัดการภาระกิจงานประจำวัน ในการติดตาม ตรวจสอบ และการอนุมัติงาน /เอกสารต่างๆ ตามอำนาจดำเนินการ
2. การควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามและรับผิดชอบงานวางแผนการผลิต
-กำหนดแนวทาง และวิธีการในการวางแผนการผลิต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ทำการตรวจ ติดตาม วิเคราะห์ และศึกษาหาแนวทางในการวางแผนการผลิต
-ควบคุม ดูแลงานวางแผนการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ และทันเวลาที่กำหนด
-จัดทำ และนำเสนอเอกสารต่างๆ เช่น การสรุปต้นทุนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร
-ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
-ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ระบบ Soft Ware และระบบ Hard Ward ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
-จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวางแผนการผลิต
ทวนสอบ และอนุมัติเอกสารต่างๆ ภายในแผนก
-การปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-จัดทำงบประมาณประจำปีในส่วนงานวางแผนการผลิต
-ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าในกรณีพิเศษ เช่น กรณีเมื่อมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้า
-จัดทำ จดหมายต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ ขออนุมัติให้กับลูกค้า สาขา ชอพ
ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือบรรจุภัณฑ์ กรณีเป็นวัตถุดิบ หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่
เข้าประชุม ในเรื่องการจัดเมนูอาหารปิ่นโต ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ
3. งานฝึกอบรม
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพต่างๆ อาทิเช่น 5ส , GMP และ HACCP เป็นต้น
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ปีละ 2 ครั้ง
  *เครื่องแบบพนักงาน
  กองทุนประกันสังคม
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การรักษาพยาบาล,ตรวจร่างกายประจำปี
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  ส่วนลดในการซื้อสินค้า
  ของขวัญวันเกิด
  งานเลี้ยงประจำปี
  เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธ.อาคารสงเคราะห์)
  โครงการสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ (ธ.อาคารออมสิน)
  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
  ประกันชีวิต (ไทยประกันชีวิต)
  ประกันอุบัติเหตุ
  เงินสงเคราะห์ในงานมงคล และงานอวมงคล ต่างๆ
  *ทิป + อาหาร/เครื่องดื่ม(ฟรี) 2 มื้อ
  *เซอร์วิสชาร์จเมื่อได้รับการบรรจุ
  *หมายเหตุ สวัสดิการบางอย่างมีให้เฉพาะฝ่ายปฏิบัติการสาขา (ร้านอาหาร) เท่านั้น

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@snpfood.com
            - boosarakorn@snpfood.com
            - penprapa@snpfood.com

ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาบุคลากร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 02-785-4000 ต่อ 235-237 / 02-664-6200,02-664-6202
แฟกซ์. : 0-2664-6200 ต่อ 131

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ลาดกระบัง
การเดินทางเพิ่มเติม : การเดินทาง :
1.ทางรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีลาดกระบัง ต่อรถแดงเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 213 รายการ