ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

สำหรับเคซีจี การสร้างสรรค์อาหารนั้นเป็นมากกว่าเพียงการผสมผสานวัตถุดิบดีๆ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ เพราะแท้จริงแล้วหัวใจหลักนั้นคือการสร้างสรรค์รสชาติแห่งชีวิตให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย

ทั้งภายในประเทศและทุกภูมิภาคทั่วโลกนับตั้งแต่ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2501 จวบจนวันนี้กว่า 60 ปี เราได้พัฒนา

องค์ความรู้ ศักยภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีในการผลิตและขนส่งอาหารชั้นนำมากมาย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่คู่ชาวไทยกว่า 2,000 ชนิด ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของพันธมิตรทางธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วนให้เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำทางด้านอาหารของไทยเพื่อยืนยันความเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมประเภทอาหารที่ผลิตจากนมของประเทศไทย กลุ่มบริษัทในเครือ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขององค์กร อาทิ "อิมพีเรียล" และ

"อลาวรี่" รวมทั้งพร้อมสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจของเราในด้านต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าทางด้าน

นวัตกรรมอาหาร และยกระดับความสุขในการบริโภคของคนไทย


Section Manager Quality Control (สาขา บางพลี ซ.ธนสิทธิ์)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ(บางพลี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ด้านการวางแผนและการควบคุม
- Quality Process Control and In-process Inspection (Product + Parameter)
- ดูแล จัดการ ควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารให้ได้ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน และบรรจุตามวัตถุประสงค์
- ประชุม รับนโยบายด้านคุณภาพ รวมถึงร่วมวางแผนการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา
- สำรวจและวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ที่อาจส่งผลกระบทบต่อคุณภาพสินค้า
- นำเสนอรายงาน สรุปปัญหา โดยการวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ หรือการสำรวจไลน์ และสามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ดูแลบริหารงานจัดการบุคลากรใต้บังคับบัญชา โดยให้คำปรึกษา,แนะนำ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
- พัฒนาและฝึกฝนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะในการทำงานมากขึ้น พร้อมทั้งอธิบายข้อกำหนดใหม่ๆ หรือสเปคที่ต้องเน้นสำคัญของลูกค้าต่างๆ
- จัดการฝึกอบรมให้ Operator ทราบขั้นตอน และการบวนการทำงานตามระบบคุณภาพ
- ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
- พัฒนาและฝึกฝนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะในการทำงานมากขึ้น พร้อมทั้งอธิบายข้อกำหนดใหม่ๆ หรือสเปคที่ต้องเน้นสำคัญของลูกค้าต่างๆ

- NC in Process
- Complaint
- OKR

2.ด้านการปฏิบัติการ
- Quality Process Control and In-process Inspection (Product + Parameter)
- ทวนสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสเปคลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานของฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ มาตรฐาน
- ติดตามความคืบหน้า และผลสรุปในการทดลองของ RD เพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรฐานให้ QC operator
- ร่วมประชุมแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และซักถาม/แจ้งข้อติดขัดในส่วนของแผนที่จำสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์
- จัดทำระบบคุณภาพร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยทำการวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารร่วมกัน
- ตรวจสอบเอกสารรายงานคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
- ดูแลระบบเอกสาร และอุปกรณ์/สารเคมีในการทำงานให้เพียงพอ ณ จุดปฏิบัติงาน
- ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ให้ได้ตาม Spec. ที่กำหนด
- ทวนสอบการตรวจวิเคราะห์ ในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสเปคลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
- สำรวจและวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากการวิเคราะห์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ Spec. สินค้าที่กำหนด
- ในกรณีผลวิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม Spec. หลายครั้ง จะการสรุปปัญหา โดยการวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และทำการสำรวจการวิเคราะห์ และดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาด้านผลวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งใน Batch ทดลอง และ สินค้าปกติ
- จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อทำ Inter Lab เพื่อทวนสอบกระบวนการวิเคราะห์ของ QC operator – Lab เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิเคราะห์ของ operator หน้างาน

- Non-conformance Handling
- จัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จากการรับแจ้งผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Lab Micro, Lab Chem, Lab Application เป็นต้น โดยการนำมาตรวจสอบซ้ำ และจัดทำเอกสาร NC เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่สามารถขายได้ตามปกติ
- จัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในไลน์การผลิต เช่น พารามิเตอร์,กระบวนการผลิตที่ไม่ตรงตาม Spec. เป็นต้น
- ร่วมทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ Complain และ support ข้อมูลต่างๆ เช่น พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหา การหาตัวอย่าง KQ เพื่อตรวจสอบซ้ำ เป็นต้น
- ตรวจสอบการบ่งชี้ และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อ Support การสอบกลับของฝ่าย
- Pest control
- กำหนดแผน ในการจัดการสัตว์พาหะ
- ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ติดต่อประสานงานกับ Sub contract ในการเข้ามา service
- ร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญาต่างๆที่เกิดขึ้น
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ตรวจสอบ ติดตาม นัดหมายประชุม เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
- ทำหน้าที่แทนกรณีที่ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพอาวุโส หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QA / QC ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลานั้นๆ
- ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝายคุณภาพอาวุโส และ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QA / QC
- จัดทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝายคุณภาพอาวุโส และ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QA / QC

- NC in Process
- Complaint
- OKR

- ด้านการบริการ
- Quality Process Control and In-process Inspection (Product + Parameter)
- ควบคุมดูแลหน้างานในการรับลูกค้า (external audit)
- เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐเอกชน และลูกค้าต่างๆ
- ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร , การ Audit GMP ประจำเดือน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
- Product & Process Validation
- ดำเนินการร่วมกับฝ่ายผลิต,RD ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ตาม GMP/HACCP ISO ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
- ร่วมทำการทดลอง (Test run, Validate) ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ RD และ Support บุคลากรในการร่วมทดลอง และเก็บตัวอย่างในการทดลอง
- จัดทำการ Validate กระบวนการผลิตประจำปี ร่วมฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำ Validation ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านกระบวนการผลิต, Hygiene เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และยืนยันการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย
- Support การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ Lab นอก (ส่งตรวจประจำปี และกรณีที่ลูกค้าร้องขอ)

Audit Score

การจัดทำ FMEA
ปัญหาที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 30 - 45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 6
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ความรู้ (Knowledge)
- มีความรู้ และทักษะในการจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เช่น ISO 9001, ISO14001, FSSC 22000, GHP, HACCP
- มีความรู้และเข้าใจข้อกำหนด HALAL, HAL-Q ในอุตสาหกรรมอาหาร
- การจัดการสารก่อภูมิแพ้
- มีความรู้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์,กระบวนการผลิตอาหาร ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และกฎหมาย
2. ความสามารถ / สมรรถนะ (Soft Skill)
- ความสามารถในการวางแผน,การคิดเชิงระบบ,การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
- ความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน กับผู้ร่วมงานได้ดี
- ความสามารถในการบริหารจัดการเวลาได้ดี
- ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี
3. ทักษะ (Functional Competencies)
- สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Office , E-Mail , Internet และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ปาริชาต
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-752-3252-4 ต่อ 170
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  KCG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
  3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท 101 (สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี) แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ปุณณวิถี

  • สุขุมวิท

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top