JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
320
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 ก.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 ก.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 320

เกี่ยวกับเรา

ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคงตลอดระยะเวลา 60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งแนบประวัติส่วนตัว (resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 61.กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ Link http://mtl-onlinerecruit.muangthai.co.th/MT-Recruitment/login.aspx2.ส่งใบสมัครทาง E-mail: careercenter@muangthai.co.th 


- ประสานงานเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลง และสัญญาในระดับ High Level ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีของทีม - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการควรทราบ - ให้คำปรึกษาในเรื่องของวงเงินอนุมัติ (Reserved Matter) ที่ต้องได้รับการอนุมัติในระดับคณะกรรมการ บริษัท คณะอำนวยการบริหาร President & CEO แก่หน่วยงานภายในบริษัท - กำกับ/ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำตลอดจนปฏิบัติงานในเรื่องของโครงสร้าง องค์ประกอบและ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมกับให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กำกับ/ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ตลอดจนปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานคณะกรรมการ บริษัทซึ่ง ประกอบด้วย - การจัดการ และการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ - การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ - ประสานงานและจัดทำเอกสารในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือพ้นจากตำแหน่ง รวมถึงประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงาน คปภ. ในการจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (Authorize Director) - จัดทำรายงานประจำปี ของบริษัทในส่วนของข้อมูลคณะกรรมการบริษัทได้อย่างถูกต้อง การเขียนรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำหนังสือนัดประชุมกรรมการ เก็บรักษาทะเบียนกรรมการและควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสารภายในทีม - จัดทำรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย (Self Assessment) ให้กับหน่วยงานกำกับดูแล ตามที่ร้องขอ - ประสานงาน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน คปภ. - ดูแลเรื่องของการจัดทำข้อมูลกรรมการไขว้ และการประสานงานกับ บล. ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำรับรองการอนุญาตในการเป็นกรรมการไขว้ สำหรับการตรวจสอบข้อมูลของ กลต. - ดูแลเรื่องของวงเงินบริจาคของกรรมการในมูลนิธิ สมาคมต่างๆ และประสานงานกับสำนักงาน คปภ. เพื่อทำเรื่องขออนุมัติ - พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทน (Retainer Fee , Intensive Fee , Attendance Fee) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำของบริษัท - จัดทำทะเบียนกรรมการ ทางเดินกรรมการ และการจัดเก็บเอกสำคัญของกรรมการเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน

สินค้าและบริการ

ผู้บริหารทีมส่งเสริมงานกรรมการ(สายงานเลขาธิการองค์กร)

ผู้บริหารทีมส่งเสริมงานกรรมการ(สายงานเลขาธิการองค์กร)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ประสานงานเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลง และสัญญาในระดับ High Level ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีของทีม
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการควรทราบ
- ให้คำปรึกษาในเรื่องของวงเงินอนุมัติ (Reserved Matter) ที่ต้องได้รับการอนุมัติในระดับคณะกรรมการ บริษัท คณะอำนวยการบริหาร President & CEO แก่หน่วยงานภายในบริษัท
- กำกับ/ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำตลอดจนปฏิบัติงานในเรื่องของโครงสร้าง องค์ประกอบและ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมกับให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำกับ/ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ตลอดจนปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานคณะกรรมการ บริษัทซึ่ง ประกอบด้วย
- การจัดการ และการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- ประสานงานและจัดทำเอกสารในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือพ้นจากตำแหน่ง รวมถึงประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงาน คปภ. ในการจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (Authorize Director)
- จัดทำรายงานประจำปี ของบริษัทในส่วนของข้อมูลคณะกรรมการบริษัทได้อย่างถูกต้อง การเขียนรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำหนังสือนัดประชุมกรรมการ เก็บรักษาทะเบียนกรรมการและควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสารภายในทีม
- จัดทำรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย (Self Assessment) ให้กับหน่วยงานกำกับดูแล ตามที่ร้องขอ
- ประสานงาน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน คปภ.
- ดูแลเรื่องของการจัดทำข้อมูลกรรมการไขว้ และการประสานงานกับ บล. ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำรับรองการอนุญาตในการเป็นกรรมการไขว้ สำหรับการตรวจสอบข้อมูลของ กลต.
- ดูแลเรื่องของวงเงินบริจาคของกรรมการในมูลนิธิ สมาคมต่างๆ และประสานงานกับสำนักงาน คปภ. เพื่อทำเรื่องขออนุมัติ
- พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทน (Retainer Fee , Intensive Fee , Attendance Fee) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำของบริษัท
- จัดทำทะเบียนกรรมการ ทางเดินกรรมการ และการจัดเก็บเอกสำคัญของกรรมการเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ตามตกลง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ด้านอักษรศาตร์ นิติศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านงานเลขาธิการองค์กรหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันชีวิต ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์ด้านการบริหาร/จัดการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีความรู้กฎหมายมหาชน หลักปฏิบัติของบริษัทธรรมาภิบาล พระราชบัญญัติประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มีความเป็นผู้นำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน บังคับบัญชา ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสอนงาน การสื่อสาร การประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
- มีไหวพริบในการสื่อสาร และสามารถทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงได้
- มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลนำเสนอ

สวัสดิการ

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสังคม
  • ตามข้อตกลงของบริษัท

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - careercenter@muangthai.co.th
            - careercenter@muangthai.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ทีมสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 02-274-9400 ต่อ 6180, 6182, 4415, 2406
แฟกซ์. : 02-276-1997-8

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
สุทธิสาร
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 37 รายการ