JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
07 เม.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 07 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 562

เกี่ยวกับเรา

“ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ”

1. บูรณาการงบกองทุนต่าง ๆ ทั้งปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ/ชุมชน /การส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณกองทุนตำบลที่ สปสช.จัดสรร ฯลฯ ร่วมกับงบประมาณของท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้หน่วยบริการ และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดการจัดบริการสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มีการจัดบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน 2. บูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณ ภายในเขต สปสช.ทั้งงบบริหารและทุกงบกองทุนฯย่อยที่เกี่ยวข้องให้ประสานเชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน และ สอดประสานกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะเขตสุขภาพ กระทรวงสารณสุข ศูนย์วิชาการ/สถาบันการศึกษา และหรือ องค์กรอิสระในพื้นที่ 3. ดำเนินงานตามโครงการ บริหารคู่สัญญา/ธุรกรรมสัญญา และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน จัดเครือข่ายการเรียนรู้และถอดบทเรียน 4. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ทั้ง ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล และ/หรือ ข้อมูลของชุมชน เพื่อบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสะท้อนกลับ จูงใจ และกำกับติดตามคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและชุมชน 6. จัดทำแผนบูรณาการ ประสานงาน และดำเนินการตรวจเยี่ยมกำกับติดตามหน่วยบริการ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง/องค์กรภาคี/เครือข่ายผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน จัดเครือข่ายการเรียนรู้และถอดบทเรียน 7. สนับสนุนให้หน่วยบริการหรือเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพท้องถิ่น 8. สนับสนุนให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบที่ครบวงจรในการให้บริการตั้งแต่ระบบปฐมภูมิเชื่อมโยงกันกับระบบบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ/ท้องถิ่น 9. ประสานงานการบริหารกองทุนฯ ย่อยเพื่อการจ่ายชดเชยค่าบริการ สนับสนุน ส่งเสริม หรือจูงใจให้มีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการ 10. สนับสนุนการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ แก้ปัญหาและกำกับติดตามหน่วยบริการตามเกณฑ์ ที่กำหนด จัดเครือข่ายการเรียนรู้และถอดบทเรียน 11. ประสานงานกับหน่วยบริการ และดำเนินการตรวจเยี่ยมคุณภาพหน่วยบริการร่วมกับ คณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต 12. สรุปผลการดำเนินงาน รายงานเสนอ ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและรับนโยบายในการพัฒนางานระยะต่อไป 13. กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์และแผนงานที่กำหนด รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลรายงานผลการตรวจติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 14. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้างาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช. เขต 6 ระยอง

หัวหน้างาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช. เขต 6 ระยอง

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 77,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บูรณาการงบกองทุนต่าง ๆ ทั้งปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ/ชุมชน /การส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณกองทุนตำบลที่ สปสช.จัดสรร ฯลฯ ร่วมกับงบประมาณของท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้หน่วยบริการ และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดการจัดบริการสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มีการจัดบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน
2. บูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณ ภายในเขต สปสช.ทั้งงบบริหารและทุกงบกองทุนฯย่อยที่เกี่ยวข้องให้ประสานเชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน และ สอดประสานกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะเขตสุขภาพ กระทรวงสารณสุข ศูนย์วิชาการ/สถาบันการศึกษา และหรือ องค์กรอิสระในพื้นที่
3. ดำเนินงานตามโครงการ บริหารคู่สัญญา/ธุรกรรมสัญญา และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน จัดเครือข่ายการเรียนรู้และถอดบทเรียน
4. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ทั้ง ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล และ/หรือ ข้อมูลของชุมชน เพื่อบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสะท้อนกลับ จูงใจ และกำกับติดตามคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและชุมชน
6. จัดทำแผนบูรณาการ ประสานงาน และดำเนินการตรวจเยี่ยมกำกับติดตามหน่วยบริการ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง/องค์กรภาคี/เครือข่ายผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน จัดเครือข่ายการเรียนรู้และถอดบทเรียน
7. สนับสนุนให้หน่วยบริการหรือเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพท้องถิ่น
8. สนับสนุนให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบที่ครบวงจรในการให้บริการตั้งแต่ระบบปฐมภูมิเชื่อมโยงกันกับระบบบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ/ท้องถิ่น
9. ประสานงานการบริหารกองทุนฯ ย่อยเพื่อการจ่ายชดเชยค่าบริการ สนับสนุน ส่งเสริม หรือจูงใจให้มีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการ
10. สนับสนุนการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ แก้ปัญหาและกำกับติดตามหน่วยบริการตามเกณฑ์ ที่กำหนด จัดเครือข่ายการเรียนรู้และถอดบทเรียน
11. ประสานงานกับหน่วยบริการ และดำเนินการตรวจเยี่ยมคุณภาพหน่วยบริการร่วมกับ คณะทำงานตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต
12. สรุปผลการดำเนินงาน รายงานเสนอ ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและรับนโยบายในการพัฒนางานระยะต่อไป
13. กำกับติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์และแผนงานที่กำหนด รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลรายงานผลการตรวจติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
14. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีประสบการณ์งานระบบสาธารณสุข การบริหารกองทุนย่อย การบริหารจัดการรายโรค การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาล งานด้านสุขภาพ สุขอนามัย งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์การเงินด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีประสบการณ์ทั่วไปในงานด้านสุขภาพ ในสถานหรือหน่วยบริการสาธารณสุข หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี

สวัสดิการ

  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ประกันชีวิต
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ทุนการศึกษา
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • สวัสดิการอื่นๆ

    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - aumpiwon.p@nhso.go.th
            - aumpiwon.p@nhso.go.th

ข้อมูลติดต่อ

คุณอำไพวรรณ รัตนสุรางค์
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
โทร. 021414149

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ