เกี่ยวกับเรา

สถาบัน IEO Abroad ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานในต่างประเทศ  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับมัธยมถึงมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนมาเป็นระยะเวลาร่วม 15 ปีและยังได้ดำเนินด้านเอกสารวีซ่ากับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยอีกด้วย  โดยโครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship / Career Training in United States) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกงาน ทั้งกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโทในสาขา  Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Home Economics, Hospitality Service, Food Industry Service and Food Science  หรือหากไม่ได้จบการศึกษาตรงสายวิชาจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไปโดยระยะเวลาฝึกงานในโครงการแบ่งเป็น 2 แบบคือ 6 เดือนและ 12 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์การทำงานรวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของนานาชาติ


สินค้าและบริการ

โครงการ Internship / Career Training (ฝึกงานต่างประเทศ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เรียนด้านสายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกงาน ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, UK, France, China, New Zealand, Australia, Germany เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

วีดีโอ

งานด้านครูและอาจารย์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : เวลาทำงานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงเรียนเป็นผู้จัดตารางการสอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อไปถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ครูฝึกสอนอาสาสมัครในประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้มีโอกาสสอนและถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศตนเองให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้และเข้าใจ โดยมีระยะเวลา 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา

2. ครูอาชีพในโรงเรียนประถมและมัธยม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้มีโอกาสสอนและถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศตนเองให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้และเข้าใจ โดยมีระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (โรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาการต่อสัญญาปีต่อปี)

3. ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนค่ายเยาวชน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้วีซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลา 9 สัปดาห์โดยประมาณในช่วงฤดูร้อน ผู้ที่สนใจจากทั่วโลกจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาจะได้มีโอกาสทำงานในค่ายในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ ทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน และวัฒนธรรมของคนอเมริกา ผ่านโลกของการปฎิบัติงานจริง และนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเอง และประเทศเมื่อจบโครงการ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ครูฝึกสอนอาสาสมัครในประเทศสหรัฐอเมริกา
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตรงสาย หรือจบการศึกษาตรงสายมาไม่เกิน 12 เดือน
2. อายุ 20 - 35 ปี
3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
4. มีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
5. มีความยืดหยุ่นสูงมาก เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่สามารถเลือกรัฐ หรือเมือง หรือโรงเรียนได้
6. มีความรับผิดชอบและความอดทนสูงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. มีความพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและโครงการ
8. มีความเคารพต่อหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
9. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สภาพร่างกายมีความพร้อมต่อการทำงาน และไม่เป็นโรคติดต่อ
10. กรณีที่มีโรคประจำตัวควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มองโลกในแง่ดี และเปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา

ครูอาชีพในโรงเรียนประถมและมัธยม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการสอน หรือในสาขาวิชาที่สอน
2. มีประสบการณ์การสอนเต็มเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในระดับโรงเรียนอนุบาล และ/หรือโรงเรียนประถม หรือโรงเรียนมัธยม
3. มีสถานภาพเป็นครูในขณะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
4. มีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
5. มีหนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
6. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สภาพร่างกายมีความพร้อมต่อการทำงาน และไม่เป็นโรคติดต่อ
7. มีความรับผิดชอบและความอดทนสูงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8. มีความพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและโครงการ
9. มีความเคารพต่อหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มองโลกในแง่ดี และเปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา

ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนค่ายเยาวชน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
2. อายุ 18 ปี
3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
4. มีทักษะภาษาอังกฤษดีพอใช้
5. มีความยืดหยุ่นสูงมาก
6. มีความรับผิดชอบและความอดทนสูงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. มีความพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ
8. มีความเคารพต่อหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
9. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สภาพร่างกายมีความพร้อมต่อการทำงาน และไม่เป็นโรคติดต่อ
10. กรณีที่มีโรคประจำตัวควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - ที่พักฟรี อาหารฟรี (บางตำแหน่งงาน)
  - บางโรงเรียนอาจจะมีโบนัสให้ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่ออยู่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
  - ประกาศนียบัตร
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฟางข้าว
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0972458294, 0909186023
  อีเมล : consult@ieo.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • consult@ieo.co.th
 • linly@ieo.co.th
 • info@ieo.co.th
 • internship_team@ieo.co.th
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณลินลี่
  IEO Abroad
  80 อาคาร เค.เอ.เอ็น. เพลส ห้องเลขที่ 104 ชั้น 1 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 17,77

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัดเป็นตัวแทนจากองค์กรและรัฐบาลประเทศต่างๆในการทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Overseas Internship and Career Training
  Head office: เลขที่ 80 อาคาร เค.เอ.เอ็น.เพลส ห้องเลขที่ 104 ชั้น 1 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  มีที่จอดรถ

  สถานที่ปฏิบัติงานจริง: โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลากหลายเมืองและรัฐ ทางองค์กรอเมริกาจะเป็นผู้เลือกโรงเรียนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top