เกี่ยวกับเรา

   กลุ่มบริษัท อินฟรา พลัส จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยการสนับสนุนของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทีมวิศวกร นักวิชาการ นักบริหาร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่า 20 ปี ที่ให้บริการ ทางด้านวิชาการ การวิจัย และให้คําปรึกษา การบริหารจัดการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท อินฟรา พลัส จํากัด ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันคือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อความร่วมมือ สนับสนุน และแบ่งปันองค์ความรู้ทางวิชาการ   จากความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้รับบริการในกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอน มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ จนมาได้ซึ่งมาตรฐาน ISO9001:2015 ในปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน   ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีลูกค้าสําคัญที่ให้บริการมากมาย อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการภาคเอกชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลงานการทํางานมากกว่า 250 โครงการ ประกอบด้วย

 • การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการสินทรัพย์ อาทิ การบริหารจัดการทางด้านงานทาง สะพาน ราง รถไฟ งานสํารวจและประเมินสภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสํารวจและจัดทําภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็ก (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
 • งานวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพการใช้งาน
 • งานวางแผนวิเคราะห์และจัดทํางบประมาณที่เหมาะสม
 • การวางแผนงานและการจราจรและขนส่ง
 • งานวางแผนยกระดับความปลอดภัย
 • งานติดตามและประเมินผลการซ่อมบํารุง
 • การใช้งานบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่เช่า
 • งานระบบสารสนเทศ (Management Information System: MIS) ภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • การพัฒนา Website & Desktop & Mobile Application

      เรามีวิสัยทัศน์ที่ว่า "เราจะเป็นผู้นำ ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม"


เจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย พัฒนา และควบคุมคุณภาพภายใน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน,เขตบางเขน)

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ช่วยดำเนินการตรวจสอบสัญญาจ้างให้ถูกต้อง และรวบรวมไฟล์สัญญาจ้างเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. ช่วยติดตามและจัดทำจดหมายขอหนังสือรับรองผลงาน ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้ครบทุกโครงการ
3. ช่วยติดตามและจัดทำจดหมายแบบประเมินผลการดำเนินโครงการ ให้ครบทุกโครงการ
4. อัพเดท CV โครงการที่เซ็นสัญญาแล้ว รวมถึง เพิ่มเติม แก้ไข อัพเดทข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมนำไปใช้งาน รวมถึงรวบรวมเอกสารสำคัญ และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
5. ช่วยดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ร่าง MOU (บันทึกความเข้าใจ) และ MOA (บันทึกข้อตกลง) รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ
6. ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ดำเนินการควบคุมเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบคุณภาพที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ (Procedure) แก้ไขเอกสารให้เป็นปัจจุบัน ควบคุมผู้ที่นำเอกสารไปใช้ ยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว จัดทำเอกสารต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง นัดหมายประชุม และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง
7. ISO 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดำเนินการ จัดหา จัดทำ จัดเตรียม ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
8. Certificate ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน เพื่อขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และติดตามสถานะกับหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมและจัดเก็บ Certificate อย่างเป็นระบบ
9. สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร ช่วยดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและติดตามสถานะการจดทะเบียน ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
10. NDA (NONDISCLOSURE AGREEMENT สัญญารักษาความลับ) ช่วยดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
11. ทุนวิจัย ดำเนินการจัดเตรียม จัดทำ เอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบในการยื่นทุนวิจัย ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานะการยื่นทุนวิจัย และรวบรวมจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
12. งานส่วนกลาง และอื่นๆ
- พนักงานทุกท่านในฝ่าย/กอง สามารถช่วยเหลืองานกันได้ กล่าวคือ สามารถทำงานร่วมกันส่งต่อข้อมูลตามที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กันได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข : พนักงานยินดีปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการทำงานขององค์กร
: ยินยอมให้บริษัท ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและใช้ในวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานภายในองค์กร

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ปฏิบัติงาน : จัดทำเอกสาร ประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ ISO 27001, ISO 20000 PDPA และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประจำ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท (ระยะเวลา 6 เดือน)

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ประกันสังคม
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

  ชื่อผู้ติดต่อ : รจนา เค้าดี

  เบอร์ผู้ติดต่อ : 062-0360055

  อีเมล : [email protected]

  วิธีการรับสมัครงาน

  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ

  รจนา เค้าดี และ นิภาพร กุกไชย

  บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด

  188/70 อาคารซัยวอล์ค ห้องเลขที่ ดี16 (ชั้นที่ 3-4) ,ดี17 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

  การเดินทาง


  • ไม่มี

  • กรมทหารราบที่ 11 บางบัว

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  กรุณาเลือกวิธีการสมัครงาน

  • สมัครด้วยเรซูเม่รูปแบบเต็ม จากระบบสมาชิก JOBBKK

  • สมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วยการกรอกข้อมูลแบบย่อ

  • สมัครด้วยการแนบไฟล์เรซูเม่ หรือ ผลงานของท่าน

  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

  Top