เกี่ยวกับเรา

 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 101/31 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ 1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (02-5291301-4 FAX : 025291309)สำนักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (02-5291301-4 FAX : 025291309)     


เภสัชกรฝ่ายผลิต / QC / QA (ด่วนมาก) ยินดีรับ นศ.จบใหม่

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (คลองหลวง),สระบุรี (แก่งคอย)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เภสัชกรฝ่ายผลิต
1. วางแผนการผลิตให้ได้ตามปริมาณ มีคุณภาพ ทันกับความต้องการของฝ่ายขาย
2. ควบคุมการผลิตให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องตามหลัก GMP- PIC/S
3. พัฒนา ปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และเป็นไปตามหลัก GMP- PIC/S
4. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลัก GMP- PIC/S และปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ระเบียบ
ขององค์กร
5. ดูแลให้มีการ Calibrate เครื่องจักรและอุปกรณ์ในฝ่ายผลิต
6. ตรวจสอบเอกสาร batch record ก่อนนำไปผลิต และหลังจากการผลิตเสร็จสิ้นก่อนส่งให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
7. ดูแลสถานที่ในฝ่ายผลิตให้สะอาด เรียบร้อย และพร้อมสำหรับดำเนินการผลิต
8. มีส่วนร่วมในการ Validate เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในฝ่ายผลิต
9. วางนโยบายในการดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ในฝ่ายผลิต เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้สูงขึ้น และประเมินผลตามรอบการประเมิน
11. ทำรายงานการผลิตยาประจำปี เพื่อจัดส่ง อย.
12. มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาตำรับยา
13. มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสาร Master formula
14. มีส่วนร่วมในการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า
15. ประสานงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
**********************************************
เภสัชกร QC/QA
1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ยากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูปและวัสดุบรรจุให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน
2.ประสานงานฝ่ายบริหารเพื่อให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต และแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ฝ่ายผลิตดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
4.จัดหา พัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานและพัฒนาให้ได้มาซึ่งวิธีการวิเคราะห์ทดสอบที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและมีความเหมาะสมกับทรัพยากรของบริษัท
5.จัดเตรียมหรือมอบหมายให้มีการจัดเตรียม ตรวจสอบ ทบทวนและอนุมัติเอกสารคุณภาพในส่วนของการควบคุมคุณภาพ
6.ควบคุม ดูแล การเก็บตัวอย่างยา การศึกษาความคงตัวประเมินและสรุปผลความคงตัว รวมถึงประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าหรือสินค้าศึกษาความคงตัว
7.จัดอบรมพนักงานภายในแผนก พนักงานใหม่รวมถึงการประเมินผลการฝึกอบรม
8.สนับสนุนฝ่ายทะเบียนในส่วนของการวิเคราะห์ และการจัดทำเอกสารการควบคุมคุณภาพเพื่อขึ้นทะเบียนยา
9.สนับสนุนการทำงานของฝ่ายอื่นในเรื่องของวิชาการและการตรวจสอบคุณภาพ
10.ควบคุมดูแล ติดตามงาน ของฝ่ายควบคุมคุณภาพทั้งระบบเพื่อให้ดำเนินไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา
11.ดูแลเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือในแผนกควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา
12.ประเมินผลการวิเคราะห์ทดสอบ สภาวะแวดล้อมในการผลิตและรายละเอียดในรายงานการผลิตเพื่ออนุมัติผ่านสินค้าสำเร็จรูป
13.จัดหา ดูแลการจัดเก็บ การใช้และการควบคุมมาตรฐานของสารมาตรฐานปฐมภูมิ สารมาตรฐานทุติยภูมิ เชื้อมาตรฐานอ้างอิง ชุดทดสอบการปนเปื้อน เครื่องมือและอุปกรณ์เอกสารทางวิชาการ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพ
14. ประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมความสามารถ/ปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน
15. ควบคุม จัดเก็บ และรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)
-มีความรู้ในการใช้ Computer ความสามารถในการบริหารคน
-ผู้สมัครต้องไม่มีพันธะทางทหาร
**********************************************************
-ผุ้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - เบี้ยขยัน 375 500 625
  - เบี้ยขยันพิเศษ ครึ่งปี 1,500 บาท ทั้งปี 1,500 บาท
  - ค่ารถ กรณี ทำโอที 2 ชม. ขึ้นไป 25 บาท
  - ทุนการศึกษาบุตร และพิเศษทุนเรียนดี
  - ค่าครองชีพ เริ่มต้น 200 บาท (ตามอายุงาน)
  - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  - สัมมนานอกสถานที่ 1 ครั้งต่อปี(กลางปี)
  - วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เสาร์หยุด 1 วัน ต่อเดือน)
  - ชุดยูนิฟอร์ม
  - จัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (มีของขวัญให้)
  - สวัสดิการจัดเลี้ยงวันเกิด (พร้อมของขวัญ) พุธที่ 2 ของทุกเดือน
  - สวัสดิการเลี้ยงอาหารฟรีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันพุธ)
  - ข้าวเปล่าฟรีทุกวันทำงาน
  - ประกันสังคม ลาพักร้อน หยุกนักขัตฤกษ์
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • nutrichems@yahoo.com
 • nutrichems.hr@yahoo.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  จิรารัตน์ วังหนองเสียว (บี)
  นูตริเคมส์
  101/31 ม.20 นิคมอุตสาหกรรมนวคร โครงการ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top