ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  จัดสรรที่ดิน  อาคาร  บ้านเรือนเพื่อขาย


สินค้าและบริการ

วิศวกรโครงการ Project Engineer

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต (กะทู้)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รายละเอียดของงาน/ Responsibilities:
1. รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหาร บริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน รวมถึงวิเคราะห์ผลและเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข/Accept an assignment from project managers and meeting the team to create understanding in clearly of the plan, including assigning tasks to under-supervisors and manage the management team to achieve the goals according to the plan.
Do the weekly and monthly reports, including analyzing the results for proposing solutions to improve.

2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบก่อสร้าง/ Ensuring all construction drawing is accurate and complete.

3. ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การเก็บงานแจ้งซ่อม ก่อนโอน/หลังโอน และงานแก้ไข งานซ่อม/Control and inspect the construction process, such as complete of repair work, before / after transfer and repair and fixing job.

4. ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า ของงานประจำสัปดาห์
Check the document of estimated ordering materials and provide documents related to construction work, including progress reports in weekly.


5. ดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อมภายในโครงการ และดำเนินการในส่วนความปลอดภัยภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย และบริหารโครงการตามระบบมาตรฐาน/ Supervise of environment and cleanliness within the project. Proceed in the safety part within the project according to the construction standards, safety standards and project management according to the standard system.

6. ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม/ Take responsibility for the company assets, including the materials used in the construction as appropriate.

7. ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินได้ตามแผนงาน/ Follow up the performance of the subordinates and the construction department according to the plan, including finding solutions to problems, preventing and giving advice to be able to proceed as planned

8. ทำการสอนงาน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา / Transfer knowledge and promote the development of work skills for junior.
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและให้ความช่วยเหลือฝ่ายงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือมายังฝ่ายก่อสร้าง/ Perform other tasks as assigned by the supervisor and support other departments as requesting .


คุณสมบัติผู้สมัคร/ qualification
- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง/ Bachelor of Engineering (Civil Engineering) or other related fields
- มีประสบการณ์ในสายงาน ด้านการบริหารงานก่อสร้าง/ Experience with Construction Management field
­ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป/ Have a Professional Engineer license or higher.
­ บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติดี/ Good personality, leadership, good attitude
­ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง/ Have communication skills and negotiation skills
­ มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้าน Construction Management, Property Development/ Have knowledge and skills in Construction Management Property Development.
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ
  1. เงินเดือนประจำ
  2. ประกันสังคม
  3. กองทุนประกันสังคม
  4. พักร้อนตามอายุงาน
  5. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 19 วันทำการตามปฏิทิน
  6. วันลากิจประจำปี 7 วัน โดยได้รับค่าจ้าง
  7. โบนัส
  8. ปรับประจำปี
  10. สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • ying@admplatinum.com
 • ฝ่ายบุคคล
  นิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม
  71/92 หมู่ที่ 5 ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top