เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันบริโภคจากน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตทั้งน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันบริโภคจากน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพ และจะมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการสร้างและใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และจะคำนึงถึงคุณภาพและบริการที่จะส่งมอบสู่สังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งนำไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน


หัวหน้าส่วนการเงิน

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : หยุดเสาร์เว้นเสาร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมการจัดทำเช็คจ่ายค่าสินค้าต่อผู้ขายและจัดสรร ดูแลวงเงินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ตรวจสอบ และควบคุม บัญชีเช็คจ่าย, บัญชีเช็ครับ ของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง
3. จัดทำ Cash Flow ของบริษัทฯ และนำเสนอต่อ ผู้จัดการฝ่าย
4. ติดตามยอดลูกหนี้คงค้าง และ นำเสนอต่อ ผู้จัดการฝ่าย
5.ติดตามและตรวจสอบ รายงานผลลูกหนี้คงค้าง มีการประชุมลูกหนี้คงค้าง กับ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี และรายงานต่อผู้จัดการฝ่าย
6. ตรวจเช็คยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ การเข้า - ออก ของยอดเงินฝาก
7. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ เอกสารขายตั๋ว ตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราแลกเปลี่ยน และ อื่นๆและ รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่าย
8. เข้าร่วม MR Meeting เพื่อทบทวนผลที่ได้ (Result) เทียบกับเป้าหมาย (Target)
9. จัดทำและติดตามงาน ปรับปรุงและพัฒนางาน ให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์บริษัทฯ Company Plan (Action Plan, KPIs, บริหารความเสี่ยง, งบประมาณ, ลดต้นทุน, ปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์บริษัทฯ Company Plan (Action Plan, KPIs, บริหารความเสี่ยง, งบประมาณ, ลดต้นทุน, เพิ่มผลผลิต)
10. จัดทำและปรับปรุง WI, SOP, JD, อัตรากำลังคนและผังโครงสร้าง ของฝ่าย / แผนก ให้เหมาะสมกับการทำงานและเป็นปัจจุบัน
11. ปฏิบัติและควบคุม พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบาย WI, SOP, JD, กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดต่าง ๆ
12. รายงานข่าวสารข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องผ่านตามสายงานบังคับบัญชา ทราบ
13. รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ และไม่ปกปิดข้อมูล และไม่รายงานข้อมูลเท็จ
14. เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน ( Internal Auditor) ของระบบ ISO 9001, GMP, HACCP, RSPO และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาพนักงาน ด้าน 5ส ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม GMP HACCP RSPO Food Safety และ Costing
16. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการฝ่าย
17. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้จัดการฝ่าย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
18. คิดค้นวิธีการแก้ปัญหา และติดตามตรวจสอบการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกัน (Corective Action)
19. สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานในส่วนงานที่รับผิดชอบทราบอย่างทั่งถึงและควบคุมให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
20. ทวนสอบรายงานต่างๆภายใน ฝ่าย / แผนก ก่อนส่งมอบไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
21. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต เช่นรับ หรือเรียกรับ ผลประโยชน์ต่างๆกับคู่ค้า ลูกค้า ผู้ขาย ผู้ขนส่ง ผู้รับเหมา เป็นต้น
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : รัฏฐิกา งามนิยม
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0816853796
  อีเมล : hr@aienergy.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@aienergy.co.th
 • รัฎฐิกา งามนิยม
  เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
  55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบล อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top