เกี่ยวกับเรา

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้นำกลุ่มธุรกิจน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรให้บริการตั้งแต่การผลิต จัดเก็บ ขนส่ง ตลอดจนเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมีบริษัทย่อย 5 บริษัท ประกอบไปด้วย 1. บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัดโรงงานเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปี พ.ศ 2551 ด้วยเทคโนโลยีจาก Malaysia Palm Oil Board (MPOB) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการนำน้ำมันปาล์มมาผ่านกระบวนการ ในการกลั่นน้ำมันปาล์ม และการผลิตไบโอดีเซล จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีคุณภาพ ต่อมาได้มีการขยายการผลิตเพิ่มในส่วนของน้ำมันโอเลอีน หรือน้ำมันพืชจากปาล์ม ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯได้มีการผลิตน้ำมันพืช แบรนด์ รินทิพย์ ออกจำหน่าย ในปี พ.ศ. 25602. บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัดให้บริการขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืชทุกชนิด กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม ถ่านหิน ไม้สับ ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีรถขนส่งสินค้าเหลว และสินค้าทั่วไปให้บริการรวมกว่า 175 คัน ประกอบด้วย รถเทเลอร์ ( Trailer) และรถพ่วง (Full Dump) ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ3. บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัดให้บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ เริ่มดำเนินกิจการด้านการจัดเก็บสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ข้าวสาร ปูนซีเมนต์ ยางพารา สินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น บริการพื้นที่สำหรับสินค้าเทกอง เช่น ไม้สับ กะลาปาล์ม เป็นต้น รวมถึงคลังสินค้าเหลวขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) และน้ำมันไบโอดีเซล (B100) สามารถรองรับการให้บริการจัดเก็บน้ำมันทั้งคลังสุราษฎร์ธานี และบางปะกง มากกว่า 200,000 ตัน และพื้นที่โกดังสินค้ากว่า 30,000 ตารางเมตร มีบริการท่าเทียบเรือ 2 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือ จ.สุราษฎร์ธานี และ ท่าเทียบเรือใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา4. บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัดประกอบธุรกิจซื้อ-ขายน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม เมล็ดในปาล์ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากปาล์มทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยรักษาระดับน้ำมันปาล์มในตลาดให้มีความสมดุล และช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำอีกด้วย ปัจจุบัน บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด มีผลิตภัณฑ์หลักที่สามารถจำแนกได้ 4 รายการคือ น้ำมันปาล์มดิบ, น้ำมันเมล็ดในปาล์ม, เมล็ดในปาล์ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นทะลายปาล์มสับ และกะลาปาล์ม เป็นต้น5. บริษัท พี.ซี.มารีน(1992) จำกัดดำเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ เริ่มต้นจากการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว น้ำมันปาล์มดิบ จากท่าเรือ PK สุราษฎร์ธานี ไปยังท่าเรือ PK บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และการขนส่งน้ำมันปาล์มไปต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวการขนส่งสินค้าทางเรือ และรองรับการให้บริการขนสินค้าได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น บริษัทฯ มีการเพิ่มประเภทเรือ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการอย่างครอบคลุมการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี(เมืองสุราษฎร์ธานี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานและความรับผิดชอบ
- กำหนดแผนงานของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
- กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชี
- จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีและพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด
- วางแผนภาษีให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
- ติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และการนำส่ง ภพ.30 ต่อกรมสรรพากร
- ตรวจสอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51) และการกระทบยอดบัญชีจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกิดขึ้น
- สอบทานการคิดค่าเสื่อมราคาและบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาให้ตรงกับรายการที่เกิดขึ้น
- พิจารณาอนุมัติใบสำคัญจ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
- สอบทานแผนการรับ-จ่ายเงินให้กับแผนกการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
- กำกับดูแลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- ให้คำปรึกษาแนะนำการคำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
- วิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
- ตรวจสอบรายงานสรุปยอดคงเหลือพร้อมทั้งรายงานบัญชีต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า ต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย
- ตรวจสอบการปิดบัญชีตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งปิดงบการเงินประจำปี
- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามที่เกียวข้องกับบัญชีที่จัดทำขึ้น
- สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในตำแหน่งงานหัวหน้าแผนกลงมา
- กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงานประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน
- วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหัวหน้าแผนก ดำเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
- วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเลือนตำแหน่งและการโอนย้ายงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีเท่านั้น
- มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปในสายงานบัญชี
- มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชีในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีการอบรมด้านบัญชีและขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี (CPD License) ตามสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
- สามารถจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน, สามารถปิดงบการเงินได้, ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางบัญชีเช่น Dynamic AX, Express
- มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์การวางระบบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถจัดทำงบการเงินและสรุปผลการดำเนินงาน/ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีความละเอียดรอบคอบ,
สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  นายสุรพัฒน์ แก้วเพ็ง
  บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  99/19 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top