เกี่ยวกับเรา

SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คนเราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริงเรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงานนอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืนโอกาส : พนักงานทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวุฒิการศึกษา มีโอกาสก้าวหน้าถึงตำแหน่ง CEO ขึ้นกับบทบาทในหน้าที่และหรือเปิดบริษัทใหม่ให้ร่วมทุนและบริหารทั้งในและต่างประเทศการเลิกจ้าง : บริษัทในเครือ SSUP GROUP จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานเพราะสาเหตุเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำเป็นอันขาด แต่บริษัทและกิจการในเครือ SSUP GROUPจะเลิกจ้างพนักงานทุกคนที่มีการกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ  


วีดีโอ

ผู้จัดการวิศวกรรรมซ่อมบำรุงโรงงาน / หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางพลี)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางพลี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบในการทำงานของแผนกให้เป็นระบบ และมีแบบแผนชัดเจน มีเกณฑ์ชี้วัด
- กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานดูแลรักษาและควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานให้เป็นระบบเอกสารตามมาตรฐาน
- วิเคราะห์สาเหตุของเหตุที่ขัดข้องทุกประการที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล
- ประสานงานกับหน่วยงานผลิตหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการบริการงานซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน และเหมาะสมต่อการใช้งาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เท่านั้น
มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer, Control, PLC, TPM, PM, Lean
แก้ไขปัญหา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
มีความสามารถในการติดตามงาน และการบริหารงานซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
รู้ระบบไฟฟ้า,โซล่าเซล,บอยเลอร์,ชินเลอร์ และเป็น ผชร.ด้านพลังงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยึดมั่นจริยธรรม คุณธรรม ศิลธรรม เมตตาธรรม นิติธรรม ในอาชีพ และ การบริหาร
Senior > ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป รับ 3 ตำแหน่ง
Manager>ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป รับ 1 ตำแหน่ง
หากเคยผ่านงาน การบริหารจัดการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง ในโรงงานที่มีจำนวนพนักงานขนาด 700 คนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการโรงงานเครื่องสำอาง ยา อาหาร ชิ้นส่วนรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • สวัสดิการอื่นๆ
  Benefits
  ด้านสุขภาพ
  1. ประกันสุขภาพ
  2. การตรวจสุขภาพประจำปี
  3. ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว

  ด้านประกัน
  1. ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
  2. ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/มารดา/บุตร)
  3. ประกันชีวิตพนักงาน

  ด้านการศึกษา
  1. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ บริษัทสนับสนุน 50 %
  2. ค่าซื้อตำราเพื่อเสริมความรู้ บริษัทสนับสนุน 50 %
  3. ค่าสัมมนา บริษัทสนับสนุน 50 %
  4. ทุนเรียนดี สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม - ปริญญาตรี)
  5. ทุนการศึกษา สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม – ปริญญาตรี)

  ด้านการออมทรัพย์
  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2% - 15% ขึ้นกับอายุงานและสมัครใจ
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ฝากเงิน ดอกเบี้ยรวม 5 % ต่อปี)

  ด้านเงินกู้ยืม
  1. เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปี)
  2. เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท จนสำเร็จการศึกษา เมื่อศึกษาจบผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
  3. เงินกู้ผ่อนบ้าน/อพาทเมนท์/คอนโด และหรือ Refinance (ดอกเบี้ยMRR -2 แต่ไม่ต่ำกว่า 5%)
  4. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร (ค่าเล่าเรียน/ค่าหนังสือ) ไม่มีดอกเบี้ย
  5. เงินกู้ยืมเพื่อการคลอดบุตร จำนวน 2 คน (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย
  6. เงินกู้ยืมเพื่อค่ารักษาพยาบาลบิดา/มารดา (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย
  7. เงินกู้เพื่อซื้อมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง,บุตรหรือบิดามารดา ผ่อน 18 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย

  ด้านของขวัญยินดี
  1. ของขวัญแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี / โท
  2. ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส
  3. ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร

  ด้านการเยี่ยม
  1. ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

  โบนัส / รายได้อื่น ๆ
  1. โบนัสประจำปี (รับประกัน 1 เดือน)
  2. เบี้ยขยัน
  3. คอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานประจำร้านค้า)
  4. Incentive (เฉพาะพนักงานฝ่ายขาย)

  การแบ่งผลกำไร บริษัทฯ ในเครือ ที่เปิดใหม่
  1. พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ในเครือที่เปิดใหม่เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป มิสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแบ่งผลกำไรจาก บริษัทฯ ที่เปิดใหม่
  2. พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงาน อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้ารับส่วน แบ่งกำไรของบริษัท ฯ ที่เปิดใหม่

  สวัสดิการอื่น ๆ
  1. เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา / พวงหรีด
  2. ซื้อเครื่องสำอาง/อาหารเสริม/น้ำดื่ม/ข้าวหอมมะลิ ส่วนลด 50 % เดือนละ 1 ครั้ง
  3. มอบข้าวสารหอมมะลิให้พนักงาน ปีละ 2 ครั้ง

  สวัสดิการหอพักใกล้บริษัท/โรงงาน
  1. โรงงาน มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 1,100 บาท ขนาด 32 ตารางเมตร (แฟลตในนิคมบางพลี)
  2. สำนักงานใหญ่ มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 2,500 บาท -ห้องแอร์ ขนาด 25-35 ตารางเมตร (ติดกับมหาวิทยาลัยหอการค้า - วิภาวดี)

  โอกาส
  พนักงานทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวุฒิการศึกษา มีโอกาสก้าวหน้าถึงตำแหน่ง CEO ขึ้นกับบทบาทในหน้าที่และหรือเปิดบริษัทใหม่ให้ร่วมทุนและบริหารทั้งในและต่างประเทศ

  สวัสดิการคือการตอบแทนพนักงานที่สนับสนุน SSUP GROUP
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Kanjana.nakraikhing
  เบอร์ผู้ติดต่อ :
  อีเมล : kanjana.nakraikhing@katanyu.org
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • kanjana.nakraikhing@katanyu.org
 • talents.ssup@gmail.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  • ข้อมูลติดต่อ
  แผนกสรรหา
  SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC
  89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • สายรถเม
   ล์ผ่านด
   ินแดง
   12,24,36,54,69,73,92,
   204 ปอ.36,92,168
   สายรถเม
   ล์ผ่านป
   ากซอยหม
   อเหล็ง
   13,14,17,38,54,72,73,
   74,77,204,ปอ.4

  • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

  • ไม่มี

  • ราชปรารภ
  การเดินทางเพิ่มเติม : 1.ถ้ามาจากอนุสาวรีย์ลงหน้าสำนักงานปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) หรือถ้ามาจากทางประชาสงเคราะห์ลงป้ายตลาดศรีวณิช และขึ้นจักรยานยนต์รับจ้างมาอาคาร(10-15บาท)
  2.Airport Link ลงราชปรารภ เดินเข้าซอยรัชฏภัณฑ์(ซ.หมอเหล็ง) และนั่งจักรยานยนต์รับจ้างมาอาคาร ว.วิโรจน์
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top