ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด เป็นบริษัท ผู้ผลิตเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มานานกว่า 31 ปี ภายใต้แบรด์ Yacco Maricard และ Shaka ปัจจุบันบริษัทฯ ต้องการขยายงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต เพื่อเตรียมพร้อมรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน


HR Plant Officer (ประจำโรงงานที่ จ.บุรีรัมย์)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บุรีรัมย์(ประโคนชัย)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการ ควบคุม และติดตามงานทรัพยากรบุคคลภายในโรงงานบุรีรัมย์ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง
• ดูแลด้านควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงเอกสารงานบุคคล ติดตามการทดลองงาน การสัมภาษณ์สาเหตุการลาออก การจัดการประชุมประจำเดือนให้ ทีมแม่บ้าน และ ทีมรปภ. การสื่อสารและรับทราบข้อมูล
• สรุปข้อมูลสถิติการมาทำงาน วันหยุด การลา การเบิก-จ่ายสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
• ประสานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง เพื่อดำเนินการจัดการฝึกอบรมประจำเดือนให้กับพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานในสำนักงาน รวมถึง การสอบวัดทักษะพนักงานเย็บ
• รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เยี่ยมไข้. คลอดบุตร. จัดงานวันเกิดให้พนักงาน, งานสังสรรค์ปีใหม่ สวัสดิการงานศพพนักงาน บิดา หรือมารดา หรือบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของพนักงานที่เสียชีวิต
• ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน หรือ ปัญหาต่าง ๆ ของพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟัง นำเสนอ และ พัฒนางานด้านสวัสดิการให้พนักงาน
2. รับผิดชอบ การบริหารจัดการ ด้านอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์รอบโรงงาน ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามมาตรฐานที่วางไว้
• ทำแผนงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
• รวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
• จัดการด้านอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และนำเสนอรายงานแก่ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
• วางแผนตารางการทำงาน และควบคุมให้การทำงานของแม่บ้าน และ ร.ป.ภ. มอบหมาย เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยใช้เช็คลิสต์ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละจุด แต่ละพื้นที่ และแต่ละช่วงเวลา
• ตรวจสอบการทำงาน ความเรียบร้อย และสิ่งผิดปกติ ของ เจ้าหน้าที่ความ
• ปลอดภัยประจำโรงงานฯ แม่บ้าน และ ร.ป.ภ.ตามที่ได้มอบหมาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงกระบวนการทำงานที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีม
• รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกโรงงานที่คาดว่าจะมีผลกระทบถึงการปฏิบัติการของโรงงานและสำนักงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและร่วมหาวิธีป้องกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี
• ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ ทรัพย์สินของบริษัท
• ประสานงานเพื่อนำส่งพนักงานไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ
• ประสานงานกับส่วนงานธุรการส่วนกลาง เพื่อเบิก-จ่าย อุปกรณ์ น้ำยาสำหรับทำความสะอาด เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ
• รับผิดชอบการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง และการประสานกับหน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, อบต., เทศบาล เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติการในโรงงานเป็นไปอย่างราบรื่น
3. ดำเนินการร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อรวบรวม สรุปข้อมูลต่าง ๆ เช่น สรุปข้อมูลบันทึกผลผลิต + WIP, สรุปข้อมูลการควบคุมคุณภาพในสายงานเย็บ, และบันทึกได้อย่างถูกต้อง ในเวลาที่กำหนด
• ดำเนินการเอกสารเปิดและปิด JOB ทุกสายงานผลิต และแก้ไขปัญหาใน Manager ให้ถูกต้อง
• จัดตามเอกสารใบออเดอร์งานและใบตรวจสอบงานให้สายงานประกอบ-เกล็ดอุปกรณ์
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ทำงานเทียบเท่า
• ประสบการณ์ในด้านงานทรัพยากรบุคคล หรืองานธุรการอย่างน้อย 3 ปี
• มีความรู้การใช้งาน MS Office ในระดับพอใช้,
• มึความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  1. โบนัส
  2. เบี้ยขยันประจำเดือน
  3. ค่าล่วงเวลา
  4. ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย)
  5. เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
  6. การตรวจสุขภาพประจำปี
  7. การประกันอุบัติเหตุ
  8. เงินช่วยเหลือคุณแม่คนใหม่
  9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
  10. ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
  11. เงินกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์
  13. งานสังสรรค์วันเกิดพนักงาน
  14. กิจกรรมกีฬาสี / Walk Rally
  15. การจัดเลี้ยง / ท่องเที่ยวประจำปีใหม่
  16. ประกันสังคม / เงินกองทุนทดแทน
  17. รถรับ-ส่ง พนักงาน
  18. อาหารกลางวัน (ข้าวฟรี)
  19. ห้องพยาบาล
  20. อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
  ข้อ 17-19 (สำหรับพนักงานปฏิบัติงานที่โรงงานนนทบุรี)
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : พรรณวมล
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 081-359-1930
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
  69/98 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top