เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท          บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า 20 ปี ทางด้านวิศวกรรม เครื่องจักรหนัก อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายสินค้าในลานโหลดสินค้าตามคลังสินค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มธุรกิจซีเมนต์  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สนามบิน เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ  เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและงานบริการในทุกขั้นตอน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไปอย่างไม่หยุดหยั่ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


สินค้าและบริการ

วีดีโอ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ปฎิบัติงานที่อ่อนนุช 46 )

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์), กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำกฏะเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ตามกฏหมายต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามนโยบายฝ่ายบริหารฯ
2.จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
3.จัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายเสนออนุมัติ
4.ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอน,หรือโยกย้าย การจ้างหรือเลิกจ้าง
5.การวางแผนและจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ
6.ควบคุมดูแลการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การทรวงอุตสาหกรรม การทรวงพาณิชย์ กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพากร
7.ให้คำแนะนำกับทางฝ่ายต่างๆของบริษัทฯในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ
8.จัดทำโครงสร้างอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม กำหนดแผนอัตรากำลังคน
9.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การร้องทุกข์ สวัสดิการต่างๆของพนักงาน
10.จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ทางด้านการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานต่างๆ
11.จัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายระบบ ISO 9000 และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำและดำเนินการฝึกอบรมตามขั้นตอน ส่วนความรับผิดชอบในสายงานทรัพยากรบุคคลก็เป็นไปตามข้อกำหนดและตัววัดผลในแต่ละเดือนให้ตรงตามเป้าหมาย
12.การควบคุมดูแลเกี่ยวกับ ค่าจ้าง เงินเดือน เงินค่าล่วงเวลา เงินได้-เงินหักต่างๆ
13.การควบคุมดุแลเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
14.การควบคุมดูแลและกำหนดกลยุทธ์งานด้านสรรหา-ว่าจ้างพนักงานตามโครงสร้างองค์กร
15.การควบคุมดูแลบริหารงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม
16.งานด้านแรงงานสัมพันธ์
17.การควบคุมดูแลบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ
18.บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (ดูงาน HR 2 บริษัท)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 35 - 36

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

ประสบการณ์(ปี) : 5 - 6

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- วุฒิปริญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านการทำงานบริหารงานบุคคล ด้าน HRM และ HRD ทั้งระบบ ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการ
- มีทักษะด้านการบริหาร , การจัดการ และการพัฒนาทีมงาน
- มีภาวะความเป็นผู้นำ ,มี Skill สูง ,มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
- มีความรู้และทักษะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร
- มีประสบการณ์ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และทักษะด้านการบริหารการจัดการ
- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี ,กล้าแสดงออก มีทักษะในการพูด
- มีความรู้ระบบ ISO 9001, ISO 45001
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก

สวัสดิการ

 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัทสมทบเพิ่ม 5 %)
  2. ปรับเงินประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
  3. โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง (แบ่งจ่ายเดือนธันวาคม และ เดือนเมษายน)
  4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ( เพิ่มขึ้นตามอายุงาน )
  5. เงินรางวัลตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 , 25 ปี (เริ่มต้นที่ 15,000 - 120,000)
  6. ประกันชีวิตกลุ่มพร้อมค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ (100,000 - 200,000 บาท)
  7. เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า 500 - 900 บาท/เดือน
  8. ชุดยูนิฟอร์ม / อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
  9. เงินช่วยเหลือค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน)
  10. ค่าแนะนำพนักงาน (3,000 / คน)
  11. ค่าขับรถ 500 บาท ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
  12. ค่าชิ้นงาน (เฉพาะฝ่ายช่างเซอร์วิส)
  13. ค่าตอบแทนพิเศษวันละ 24 บาท (เฉพาะช่างฝ่ายเซอร์วิส , โครงการ และ QC )
  14. ค่าน้ำมัน + ค่าประกันภัยรถยนต์ปีละ 2,000 / 6,000 บาท (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  15. ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( เฉพาะบางตำแหน่ง)
  16. ค่าอาหาร 50-150 บาทต่อวัน ( เฉพาะ พนง.ที่ต้องไปทำงานภายนอก )
  17. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  18. คอมมิชชั่น (เฉพาะ Sales)
  19. เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกทำงานค้างต่างจังหวัด)
  20. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต และทายาทเสียชีวิต
  21. ตรวจสุขภาพประจำปี
  22. ของขวัญวันเกิด
  23. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณรพีพรรณ (เลย์)

  เบอร์ผู้ติดต่อ : 085-8268811

  อีเมล : [email protected]

  วิธีการรับสมัครงาน

  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

 • [email protected]
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

  • ข้อมูลติดต่อ

  คุณรพีพรรณ , คุณชื่นชม

  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

  ( สำนักงานใหญ่ ) 933,935,937,939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-721-5699 Fax. 02-322-1891-2
  (โรงงาน ) 2/1 หมู่ 4 ถนนคลองเกาะดอน-วัดพิมพาวาส ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา Tel. 038-595781-3 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย

  การเดินทาง


  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  การเดินทางเพิ่มเติม : สำหรับสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46 สามารถโดยสายรถประจำทาง สายลาดกระบัง-อ่อนนุช-พระโขนง ลงที่ซอยอ่อนนุช 46 ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือนั่งรถสองแถวสาย ม.มิตภาพ-พระโขนง ไปลงที่ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ 1 บริษัทตั้งอยู่ห่างจากปากซอยเพียง 200 เมตร

  กรุณาเลือกวิธีการสมัครงาน

  • สมัครด้วยเรซูเม่รูปแบบเต็ม จากระบบสมาชิก JOBBKK

  • สมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วยการกรอกข้อมูลแบบย่อ

  • สมัครด้วยการแนบไฟล์เรซูเม่ หรือ ผลงานของท่าน

  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

  Top