JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
10
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
02 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 02 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 10

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดิจิตอลเฟรส แอนด เซอรวิส เน็ทเวิรค จำกัด เปนผูเชียวชาญในเทคโนโลยีระบบกลองวงจรปด (CCTV) จัดจำหนายกลองวงจรปดและดำเนินงานติดตั้งพรอมอุปกรณเสริมอยางครบวงจรที่ใหกับองคกร ทุกขนาดทั้งภาครัฐฯ และ เอกชน ภายใตแบรนดสินคาชั้นนำ โดยมีทีมงานผูบริหารที่มีประสบการณมากกวา 10 ป บริษัทไดคัดสรรสินคาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งลวนแลวแตใหประสิทธิภาพในการทำงานและใหประโยชน ผูใชงานอยางครบถวนตามกระบวนการ โดยการนำเสนอการบริการดวยความจริงใจและเต็มใจเพื่อลูกคา ไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด พรอมทั้งมุงมั่นที่จะสรางความมั่นคงและรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับลูกคา ดวยความเอาใจใส นอกจากนี้บริษัทยังคิดคนและพัฒนาการทำงานอยางตอเนื่องเพื่อรองรับความตองการ ของลูกคาและยกระดับความปลอดภัยใหดีขึ้นในวงกวางตามปณิธานของกลุม ผูบริหารที่มีความเชื่อมั่นและ ไดรับการยอมรับจากลูกคาเสมอมา ทั้งยังจำหน่ายและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น กล้องวงจรปิด(CCTV) เครื่องทาบบัตร บันทึกเวลาเข้า-ออก(KEYCARD) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(FINGER SCAN) ระบบไม้กั้น(CAR PARK) ฯลฯ


1. รวบรวม/วิเคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง/ความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ 2.แยกประเภทและหมวดหมู่ของเอกสาร 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4.ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

สินค้าและบริการ

จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เครื่องทาบบัตร บันทึกเวลาเข้า-ออก(KEYCARD) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(FINGER SCAN) ระบบไม้กั้น(CAR PARK) ฯลฯ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางพลี)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รวบรวม/วิเคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง/ความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ
2.แยกประเภทและหมวดหมู่ของเอกสาร
3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
4.ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2.ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
3.มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ ละเอียด ซื่อสัตย์
4.มีใจรักงานบัญชี และต้องการพัฒนาตนสู่นักบัญชีมืออาชีพ
5. มีภาวการณ์เป็นผู้นำ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  โบนัส
  ประกันอุบัติเหตุ
  เบี้ยเลี้ยง (กรณีต่างจังหวัด)
  เบี้ยขยัน
  ชุดยูนิตฟอร์ม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - taratorn_ma99@yahoo.com
            - info@digitalfirsts.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ธราธร
บางพลี สมุทรปราการ 10540 94/176 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
บริษัท ดิจิตอลเฟิร์ส แอนด์ เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด 94/176 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ10540 ประเทศไทย
โทร. 02-348-1000 ต่อ 104
แฟกซ์. : 02-348-2478

การเดินทาง

145
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ