JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,785
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
18 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 18 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,785

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด ได้เริ่มต้นในธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศรวมไปถึงการวางระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งของประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างไรก็ตามบริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัดเลือกที่จะไม่หยุดธุรกิจอยู่แค่ในกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงได้ขยายกลุ่มลูกค้า ไปยังกลุ่มโทรคมนาคม โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำอย่างบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบ จัดการฐานข้อมูลให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน และได้ขยายกลุ่มลูกค้าต่อไปยังธุรกิจสายการบิน โดยในปัจจุบันนอกจาก
บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด จะเป็นผู้ดูแลเรื่องบริการระบบสารสนเทศพื้นฐาน กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในโครงการลงทุนของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วบริษัทยังเป็น ผู้จำหน่ายระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและและหน่วยงานอื่นๆ\'บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด ได้เริ่มต้นในธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศรวมไปถึงการวางระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งของประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างไรก็ตามบริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัดเลือกที่จะไม่หยุดธุรกิจอยู่แค่ในกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงได้ขยายกลุ่มลูกค้า ไปยังกลุ่มโทรคมนาคม โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำอย่างบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบ จัดการฐานข้อมูลให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน และได้ขยายกลุ่มลูกค้าต่อไปยังธุรกิจสายการบิน โดยในปัจจุบันนอกจาก
บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด จะเป็นผู้ดูแลเรื่องบริการระบบสารสนเทศพื้นฐาน กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในโครงการลงทุนของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วบริษัทยังเป็น ผู้จำหน่ายระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและและหน่วยงานอื่นๆ

-Installation Relocation and Removal ทำหน้าที่ ติดตั้ง ย้าย และรื้อถอน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่าย โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมระบบงาน ตามที่ วิธีการบริษัทกำหนด -.Site Preparation Survey สํารวจหาข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการเตรียมความพร้อมของสถานที่ติดตั้ง (Site Preparation Survey)ตามที่บริษัท กําหนด -Corrective Maintenance เข้าไป ณ จุดที่เกิดเหตุขัดของ พร้อมอุปกรณทดแทน (หรือ อุปกรณทดแทนที่งานคลังสํารองและจัดส่ง นํามาให้ภายหลัง) ตามการสั่งงานจากงานค้นหาสาเหตุ (PDC) และแก้ไขเพื่อประสานงาน และ ดําเนินการตาม คําแนะนํา ในการค้นหาสาเหตุ หรือ แก้ไขข้อข้องที่เกิดขึ้น เช่น - ทดสอบการทํางานพื้นฐานของ อุปกรณ สื่อสายสัญญาณต่างๆ - ปลด อุปกรณที่ชํารุด หรือ สงสัยว่าจะชํารุด ออกจากระบบ - ติดตั้ง อุปกรณ ทดแทน เชื่อมต่อกับอุปกรณ อื่นๆ ตามแผนผัง กําหนดค่าตัวแปรติดตั้งต่างๆ ใหสมบูรณใช้งานได ดังเดิม ตามคําสั่ง คําแนะนําของ งานค้นหาสาเหตุและแก้ไข - ประสานงาน เพื่อบันทึกเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อมูลเอกสาร ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบของระบบ คอมพิวเตอรที่บริษัทกําหนดใหถูกต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านระบบงานที่บริษัทจัดให - ฯลฯ - Preventive Maintenance ทุก 6 เดือน ต้องตรวจเช็คสภาพความพร้อม และ ตรวจสอบทะเบียนของอุปกรณ์ทุกชิ้นตามข้อมูลการติดตั้งทั้งหมด -อุปกรณที่พบความบกพร่องสึกหรอ ก่อนครบรอบบํารุง รักษาให แจ้งงานช่วยเหลือเหตุขัดข้อง ผ่านระบบงานที่บริษัทจัดใหเพื่อดําเนินการต่อไป -แจ้งเตือนส่วนงานเจ้าของพื้นที่ และ งานช่วยเหลือเหตุขัดข้อง กรณีพบความเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งผิดปกติ หรือ อุปกรณ สูญหาย โดยทันที ผ่านระบบ งานที่บริษัทจัดให

Technical Field Service ระดับ Staff

Technical Field Service ระดับ Staff

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง)
เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 10,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-Installation Relocation and Removal ทำหน้าที่ ติดตั้ง ย้าย และรื้อถอน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่าย โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมระบบงาน ตามที่ วิธีการบริษัทกำหนด
-.Site Preparation Survey สํารวจหาข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการเตรียมความพร้อมของสถานที่ติดตั้ง (Site Preparation Survey)ตามที่บริษัท กําหนด
-Corrective Maintenance เข้าไป ณ จุดที่เกิดเหตุขัดของ พร้อมอุปกรณทดแทน (หรือ อุปกรณทดแทนที่งานคลังสํารองและจัดส่ง นํามาให้ภายหลัง) ตามการสั่งงานจากงานค้นหาสาเหตุ (PDC) และแก้ไขเพื่อประสานงาน และ ดําเนินการตาม คําแนะนํา ในการค้นหาสาเหตุ หรือ แก้ไขข้อข้องที่เกิดขึ้น เช่น
- ทดสอบการทํางานพื้นฐานของ อุปกรณ สื่อสายสัญญาณต่างๆ
- ปลด อุปกรณที่ชํารุด หรือ สงสัยว่าจะชํารุด ออกจากระบบ
- ติดตั้ง อุปกรณ ทดแทน เชื่อมต่อกับอุปกรณ อื่นๆ ตามแผนผัง กําหนดค่าตัวแปรติดตั้งต่างๆ ใหสมบูรณใช้งานได ดังเดิม ตามคําสั่ง คําแนะนําของ งานค้นหาสาเหตุและแก้ไข
- ประสานงาน เพื่อบันทึกเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อมูลเอกสาร ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบของระบบ คอมพิวเตอรที่บริษัทกําหนดใหถูกต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านระบบงานที่บริษัทจัดให
- ฯลฯ
- Preventive Maintenance ทุก 6 เดือน ต้องตรวจเช็คสภาพความพร้อม และ ตรวจสอบทะเบียนของอุปกรณ์ทุกชิ้นตามข้อมูลการติดตั้งทั้งหมด
-อุปกรณที่พบความบกพร่องสึกหรอ ก่อนครบรอบบํารุง รักษาให แจ้งงานช่วยเหลือเหตุขัดข้อง ผ่านระบบงานที่บริษัทจัดใหเพื่อดําเนินการต่อไป
-แจ้งเตือนส่วนงานเจ้าของพื้นที่ และ งานช่วยเหลือเหตุขัดข้อง กรณีพบความเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งผิดปกติ หรือ อุปกรณ สูญหาย โดยทันที ผ่านระบบ งานที่บริษัทจัดให

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 20 - 28
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความรู ดานการ ถอด ประกอบ ติดตั้ง อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง เครื่องพิมพ อุปกรณ Access Switch
 
- มีความรูสามารถติดตั้งและ ใชงานระบบปฏิบัติการ เชน Windows NT, Windows 2000,Windows XP, Windows 2003  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ Linux หรือ UNIX หรือ Macintosh กับเครื่อง Windows base หรือ RISC base หรือ MAC ได
 
 - มีความรู สามารถ ติดตั้ง ปรับแตง รื้อถอน โปรแกรมใชงานสํานักงานพื้นฐาน เชน Microsoft Office 2003, 2002, 2000 ใหใชงานไดกับระบบ ปฏิบัติการณที่ติดตั้ง และ เหมาะสมกับการใชงานของผูใช
 
- มีความรู สามารถ ติดตั้ง ระบบสื่อสารขอมูล เชน Ethernet, TCP/IP, Novell Netware, Mobile Data, Wi-Fi ใหใชงานไดกับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง และ เหมาะสมกับการใชงานของผูใช้
-สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
 
-มีสุขภาพรางกายแข็งแรง (พื้นที่ใหบริการกินบริเวณกวาง และ อุปกรณบางชิ้นมีน้ำหนัก)
-ทํางานเปนคาบเวลาได เชน 0700-1600 / 1500-2400 / 2300-0800

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - sukanya.m.hr@gmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณสุกัญญา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 37/1 อาคารลิ้มเจริญ2 ชั้น7 ถ.วิภาวดีรังสิต
บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด 37/1 อาคารลิ้มเจริญ2 ชั้น7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร. 027899099 ต่อ 68 ,74
แฟกซ์. : 02-6161888

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 11 รายการ