JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
153
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
05 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 05 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 153

เกี่ยวกับเรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 2560 ครั้งที่ 5 ประจำสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน


ปฏิบัติงานเตรียมสารออกซิไดส์ บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ในความรับผิดชอบ จัดทาระเบียบปฏิบัติ ให้ข้อเสนอ แนะนาแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่เตรียมสารออกซิไดซ์

เจ้าหน้าที่เตรียมสารออกซิไดซ์

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเตรียมสารออกซิไดส์ บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ในความรับผิดชอบ จัดทาระเบียบปฏิบัติ ให้ข้อเสนอ แนะนาแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติขั้นต่าของตาแหน่ง
1. การศึกษาขั้นต่า/ประสบการณ์ :
- คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง(สาขาเคมี, ปิโตรเคมี, วัสดุศาสตร์, เครื่องกล, อุตสาหการ, เครื่องมือวัด, อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายขั้นโรงงาน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับการบดสารแอมโมเนียมเปอร์คลอเรตด้วยเครื่อง Jet Mill รุ่น AFG จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพขึ้นไป หรือสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนจ่าอากาศ สาขาวิชาสรรพาวุธ หรือโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุระเบิดหรือหรือวัตถุอันตรายขั้นโรงงานเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี หากมีประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับการบดสารแอมโมเนียมเปอร์คลอเรตด้วยเครื่อง Jet Mill รุ่น AFG จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานประจาที่โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์
2. ความรู้เฉพาะทาง :
- ความรู้เกี่ยวกับงานเทคนิคงานช่างพื้นฐาน
- ทักษะการจดบันทึกข้อมูล
- ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ พอใช้)
- ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office, E-mail, Internet
3. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:
- มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
- มีความแข็งแรงและคล่องแคล่ว
- มีบุคลิกภาพดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- กล้าแสดงออก
- มีจิตสานึกด้านความปลอดภัย

สวัสดิการ

  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทุนการศึกษา
  • ค่าทำงานล่วงเวลา

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

ข้อมูลติดต่อ

HR
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 029806688 ต่อ 1133,1134
แฟกซ์. : 0-2980-6688 ต่อ 1400

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ