JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
517
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
10 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 10 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 517

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์    เป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียนพันธกิจ
 • วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ

 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชนค่านิยมหลัก
 • มุ่งมั่นผล สัมฤทธิ์

 • คิดทำเป็นทีมงาน

 • สานซื่อ สัตย์คุณธรรม

 • นำความพอใจสู่ ลูกค้า

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน


ปฏิบัติงานด้านการขึ้นรูปชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือกลึง ไส กัด เจาะ ขั้นพื้นฐาน งานบริการทางวิศวกรรมและงานบริการ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติงาน ประจา ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.ลพบุรี

ช่างเทคนิคเครื่องมือกล

ช่างเทคนิคเครื่องมือกล

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : 11,500 - 19,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการขึ้นรูปชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือกลึง ไส กัด เจาะ ขั้นพื้นฐาน งานบริการทางวิศวกรรมและงานบริการ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติงาน
ประจา ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.ลพบุรี

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางานด้านงานบริการทางวิศวกรรม หรือการซ่อมบารุงในระดับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี

ความรู้เฉพาะทาง :
-ความรู้เกี่ยวกับงานเทคนิคงานช่างพื้นฐาน
-ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด และอ่านค่าได้ถูกต้อง
-ทักษะการใช้งานเครื่องกลึง ไส กัด เจาะ ขั้นพื้นฐาน
-ทักษะการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (Ms Office, Email, Internet)
-สามารถ พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้

สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:
-มีความสามารถในการทางานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความมุ่งมั่นในผลสาเร็จของงาน
-มีความแข็งแรง ขยัน อดทน
-มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง
-ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์
-มีจิตสานึกด้านความปลอดภัย

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครได้อย่างครบถ้วน กรุณาส่งเอกสารตามรายการ ดังนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว รูปหน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายใน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ตรี โท เอก)
5. สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องส่ง)
7. หนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
8. หนังสือรับรองผ่านการทำงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
9. สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ไม่ต้องส่ง)
10. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ เกียรติบัตร (ถ้ามี)
11. อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานของทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเท่านั้น โดยท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ http://www.dti.or.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th หรือ สมัครงานด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 กรณีผู้ที่ส่งใบเอกสารใบสมัครทางอีเมล์ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และ ส่งอีกครั้งในวันทดสอบภาคทฤษฎี โดยท่านสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีได้ที่หน้าเว็บไซด์ของสถาบัน ฯ เป็นลำดับต่อไป
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2980 6688 ต่อ 1133, 1135
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัครที่เป็นแบบฟอร์มของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dti.or.th พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนเท่านั้น โดยส่งมาที่ Email: recruitment@dti.or.th หรือ สมัครงานด้วยตัวเองในวันและเวลา ราชการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทุนการศึกษา
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@dti.or.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

HR
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 029806688 ต่อ 1133,2843
แฟกซ์. : 0-2980-6688 ต่อ 1400

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 2 รายการ