JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
262
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
05 ก.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 05 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 262

เกี่ยวกับเรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 2560 ครั้งที่ 5 ประจำสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน


- ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สทป. และจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนา สถานภาพกำลังรบ แผนพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถของกองทัพ รวมทั้งขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อนำเรียน รมว.กห. และ ผบช.ระดับสูงของ กห. รวมทั้งผู้บริหาร สทป. ในรูปแบบของรายงานการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ - เขียนบทความและบทความเชิงวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ สทป. - ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - ให้บริการด้านวิชาการและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ รหัวตำแหน่ง TTA (5Y)

นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ รหัวตำแหน่ง TTA (5Y)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ปากเกร็ด)
เงินเดือน(บาท) : 22,000 - 37,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สทป. และจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ
- ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนา สถานภาพกำลังรบ แผนพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถของกองทัพ รวมทั้งขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อนำเรียน รมว.กห. และ ผบช.ระดับสูงของ กห. รวมทั้งผู้บริหาร สทป. ในรูปแบบของรายงานการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- เขียนบทความและบทความเชิงวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ สทป.
- ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- ให้บริการด้านวิชาการและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
อื่นๆ : งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่ง

การศึกษาขั้นต่ำ/ประสบการณ์ :
• สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• อายุงานรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีประสบการณ์งานด้านการทหาร ด้านการวิเคราะห์ ด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 ปี

ความรู้เฉพาะทาง :
• ความรู้ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือด้านการทหาร
• ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงาน และการสื่อสารดี
• ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
• ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
• ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี (หรือภาษาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานของ สทป.)
• มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint, Email, Internet)
• มีความรู้และประสบการณ์ด้าน ICT ทางทหาร

สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง
• มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน มีความเฉลียวฉลาด (IQ สูง) กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
• มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สวัสดิการ

  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทุนการศึกษา
  • ค่าทำงานล่วงเวลา

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@dti.or.th
            - recruitment@dti.or.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

HR
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 029806688 ต่อ 1133,1134
แฟกซ์. : 0-2980-6688 ต่อ 1400

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 1 รายการ