เกี่ยวกับเรา

'


IT Specialist,Business Representative(SLA) (Gosoft)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:30 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-กำหนดแนวทางกลยุทธ์/บริหารจัดการ/กำกับดูแล มาตรฐาน/กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งาน และการจัดการทรัพย์สินร้านสาขา (IT Asset) เพื่อการป้องกันปัญหา (Preventive Actions) หรือแก้ไขปัญหา (Corrective Actions) และ กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมาตรฐานที่กำหนด ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการภายในและภายนอกบริษัท เพื่อควบคุมอัตรา Call Complaint ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ

-กำหนดแนวทางกลยุทธ์/บริหารจัดการ/กำกับดูแล บริหารจัดการและกำกับดูแล ข้อตกลงมาตรฐานระดับการให้บริการ (Service Level) เงื่อนไขสัญญาบริการ (Service Contract) ของบริษัทผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอก, การให้บริการ (Services) และ การมีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) ที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าระดับการให้บริการมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เหนือคู่แข่งขัน สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

-วางแผนและบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ, การกำหนดข้อตกลงการบริการ, การปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน/การบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

-บริหารจัดการและกำกับดูแล กระบวนการทำงาน (Processes) ระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานอื่นๆขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GRC (Governance Risk and Compliance) ขององค์กร

-บูรณาการการบริหารความเสี่ยง จากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงัก และให้คำปรึกษาในการวางแผน BCM (Business Continuity Management) ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระดับของผลกระทบจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ธุรกิจยอมรับได้
-หาจุดสมดุลระหว่างคุณภาพและเวลา (Speed and Quality) / บริหารต้นทุนการดำเนินงาน (Cost Optimization)

-การบูรณาการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข (Root Cause Analysis & Problem Solving) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่สาเหตุ และแก้ได้อย่างยั่งยืน

-ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดนโยบาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ และกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพร้อมใช้งาน และใช้งานง่าย ไม่สร้างปัญหากับผู้ใช้งาน โดยมีต้นทุนและเวลาในการดำเนินงานที่เหมาะสม มีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ โดยอาศัยการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง กับหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายในองค์กร

-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 30-40 ปี
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี-ดีมาก และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีประสบการณ์ในงาน IT Services Management, IT Project Management, Governance Risk and Compliance , การบริหารโครงการ IT , การบริหารคุณภาพการให้บริการด้าน IT ในองค์กรขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 8 ปี
-มีใจบริการ กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น และสามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานได้ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในหลักการ และหลักธรรมาภิบาล (Governance)
-ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งความสำเร็จระยะยาว และยั่งยืน (Continuous Improvement)
-3ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 4 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

**สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการอื่นๆ
    -ค่ารักษาพยาบาล
    -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    -ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
    -เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
    วิธีการรับสมัครงาน
    รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
    สนใจสมัครงาน สมัคร online ที่ http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th
    บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ด้านสรรหาว่าจ้างผู้บริหาร
    323 United Center Building, 28th Floor,
    Silom Road, Bangrak, Bangkok แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
    การเดินทาง

    • ไม่มี

    • ศาลาแดง

    • ไม่มี

    • ไม่มี
    การเดินทางเพิ่มเติม : -
    หางานตามสาขาอาชีพ

    JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

    Top