เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เราคือผู้นำการให้บริการด้านการกระจายสินค้าด่วนทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการบริการ ด้วยระบบโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตั้งแต่การคัดแยกสินค้าด้วย Barcode เพื่อแยกปลายทาง อีกทั้งระบบยังออนไลน์ทุกศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ทำให้สามารถติดตามสินค้าได้ตลอดเวลาจนถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย พร้อมการแจ้งผลการจัด ส่งด้วยรูปภาพและลายเช็นดิจิตอลผ่านระบบ Mobile Application แบบ Real Timeนอกจากนี้ เรายังมีบริการคลังสินค้าบนทำเลทอง และบริการจัดการคลังสินค้าครบวงจร รวมไปถึงจุดบริการรับสินค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


วีดีโอ

ผู้จัดการเขต (Area Manager)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง),ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับมอบ แผนกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุมดูแลจุดให้บริการ DC , Shop และ Drop point ที่รับผิดชอบ
2. กำหนดและวางแผน การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงาน แผนกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
3. ดูแล ควบคุมและติดตาม การให้บริการของจุดบริการ DC , Shop และ Drop point ที่รับผิดชอบ
3.1. ด้านลูกค้าและยอดขาย
• สร้างยอดขาย DC , Shop และ DP ให้ได้ตามเป้าหมาย
• รักษาฐานลูกค้ารายเก่าที่ใช้บริการและหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคนในพื้นที่
• วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งในพื้นที่ และหาแผนรองรับในการฐานรักษาลูกค้า
• ผลักดันและสนับสนุนให้ DC สำรวจพื้นที่หาจุดเปิด DP และเปิดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• ขยายจุดให้บริการ DC และ Shop ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยวิเคราะห์จุดให้บริการใกล้เคียง
• วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสินค้าตามช่วงฤดูกาลต่าง ๆ เพื่อกำหนดและวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
• วิเคราะห์ยอดขายและจัดทำแผนเพิ่มยอดขายรวมกับ DC รวมทั้งช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
3.2. ด้านต้นทุน
• ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณของจุดให้บริการ DC และ Shop ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
• ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนดำเนินการของ DC ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
• ควบคุมต้นทุนการขนย้ายให้อยู่ภายใต้เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอการปรับเปลี่ยนเวลาการปล่อยรถขนย้ายหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนย้ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าให้อยู่ภายใต้เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอการปรับเปลี่ยนเส้นทางการกระจายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ควบคุมอัตรากำลังพลให้เหมาะสม โดยวิเคราะห์ข้อมูล productivity ปริมาณสินค้าที่ต้องบริหารจัดการของ
จุดให้บริการ DC และ Shop
• วิเคราะห์ และหาแนวทางการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ต้นทุนสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3. ด้านประสิทธิภาพ
• ควบคุมคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของ DC ให้ปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนด
• ควบคุมและติดตามการบริหารจัดการของ DC เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น SLA
• ติดตามการแก้ไข้ปัญหา ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ควบคุมและติดตามการดำเนินการแก้ไขปับปรุงปัญหาเรื่องร้องเรียน สินค้าจัดส่งไม่สำเร็จ สินค้าเสียหาย สินค้าสูญหาย และสินค้าไม่ได้ถูกดำเนินการ
• วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ ด้าน
• ตรวจสอบความเคลื่อนไหว Manpower Turnover เพื่อให้มั่นใจว่าจุดให้บริการ DC และ Shop มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• รักษามาตรฐานของจุดให้บริการ โดยการตรวจเยี่ยมและจัดทำ Area Manager Check List รวมทั้งบริหารทรัพย์สินและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการทำงาน
• ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการเคลมของ DC ในการประสานงานเจรจา การรวบรวมเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดผลาดที่ทำให้สินค้าเสียหายและสูญหาย
3.4. ด้านภาพลักษณ์องค์กร
• บริหารจัดการและควบคุมจุดให้บริการดำเนินการตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ
• ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ตามมาตรฐาน 5S และความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย
• ให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารรวมถึงทัศนคติที่ดีในการทำงาน Service mind
• ผลักดันให้พนักงานมีความ Royalty ในองค์กร
• ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน การใฝ่หาความรู้ การเพิ่มทักษะตนเอง พฤติกรรมในการทํางาน แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกให้เป็นที่ยอมรับ
4. รายงาน ผลการดำเนินการของจุดให้บริการ วิเคราะห์ยอดขาย, ต้นทุนกระจาย, ต้นทุนขนย้าย, สินค้าไม่ได้รับการดำเนินการ , สินค้าเสียหาย , สินค้าสูญหาย ,ตัวชี้วัด KPI’s , ประสิทธิภาพการให้บริการ ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานและแผนปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งจัดทำไฟล์นำเสนอให้กับผู้บริหาร
5. สื่อสาร ผลการปฏิบัติงานทางด้านยอดขาย ต้นทุนและประสิทธิภาพ ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือกระบวนการใหม่ให้พนักงานรับทราบอยู่เสมอ รวมทั้งประชุมทีม DC leader ให้นำ
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• การศึกษาระดับ ป.ตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า
• ประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์ อย่างน้อย 2 ปี
• มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
• มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
• มีวินัย เสียสละ มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะเวลาได้และออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
• มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอ่านภาษาอังกฤษ
• สามารถใช้โปรแกรม Window Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  ประกันอุบัติเหตุ
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ค่าล่วงเวลา
  ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
  โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
  ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : อรพรรณ , เอื้อการย์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-3730972
  อีเมล : hr.recruit@nimexpress.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr.recruit@nimexpress.com
  • ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
  บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
  19/28-30 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : ดูแลเขตพื้นที่ภาคอิสาน
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top