• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จป วิชาชีพ
1 ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6 แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7 แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9 เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10 ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
T.B.P. Publication Co.,Ltd.
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ pr officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรทั้งหมด 2 ดูแลข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและปรับเปลี่ยนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น 3 ทำการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท 4 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 5 ตรวจเช็คข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอแก่ผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท 6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ที บี พี พับลิชเคชั่น จำกัด ตึกช้าง ชั้น 21 โซน b ถนนพหลโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 23 28 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ 1 2 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการนำเสนอ สามารถติดต่อประสานงานกับสื่อต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์องค์กรได้เป็นอย่างดี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 9 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top