• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตหนองแขม
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1 วางแผนการซ่อมและบำรุงรักษา รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2 ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งการทวนเทียบและทวนสอบ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับพนักงานในหน่วยงาน และพนักงานฝ่ายผลิต 3 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมทั้งวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ตาม kpis ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ 4 ให้คำปรึกษาแนะนำและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ 5 วางแผนงานและจัดทำงบประมาณประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 6 วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและกำลังคนให้เหมาะสมกับงานภายในแผนก 7 นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมทั้ง การบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 8 รับนโยบายจากกรรมการผู้จัดการแล้วนำมาถ่ายทอด และปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 9 ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
APP365
เจ้าหน้าที่ seo content specialist sport
หน้าที่และรายละเอียดงาน 300 contents month 400 words per content ออกแบบและพัฒนา content คุณภาพตามเป้าหมายและนำเทคนิค seo เข้ามาใช้ ศึกษา ค้นหาข้อมูล แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอใหม่ สร้างสรรค์ content ในหลากหลายรูปแบบดูแล ติดตาม วิเคราะห์ผลการตอบรับ และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานร่วมกับทีม creative production ในการสร้าง visual ประกอบ content ทั้ง artwork animation vdo ให้เหมาะสม ทักษะที่ต้องการ creative thinking data driven thinking copy writing research skill social media marketing communication skills web content and seo english reading writing translation คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน web content หรือที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้ wordpress ได้ ติดตามข่าวสารกีฬาฟุตบอลทั้งไทย และต่างประเทศ ชอบอ่านบทความต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ จากข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์รอบๆ ตัวได้ เพื่อพัฒนาเป็น content ได้ตามต้องการ สามารถอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ สรุปความเป็นไทยได้ สามารถใช้ social media รวมถึงการวิเคราะห์ metrics ต่างๆ เพื่อการพัฒนา content มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 25 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top