• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
รับผิดชอบด้านการตั้งเบิก ตรวจสอบเอกสาร ทำจ่าย เงินสด เช็ค และเครดิต ดูแลรับผิดชอบเอกสารทางการเงินต่างๆ ตรวจสอบและรับผิดชอบบัญชีของผู้รับเหมา จัดทำต้นทุน และกำไรของงานโครงการต่างๆ วางแผนทางภาษีอากร ดูแลเงินสดสำรองหน้างาน ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารหรือหน่วย งานราชการ จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำใบกำกับภาษี จัดทำภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 2 3 53 ปิดงบประจำปี จัดทำบัญชีทรัพย์สินของบริษัท ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 กระทบยอดรายการบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปิดบัญชีรายเดือน จัดทำประมาณการกำไรขาดทุน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท นากาต้า - ชุงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื่้อสินค้าต่างประเทศ
1 ติดต่องานด้านการจัดซื้อต่างประเทศทั้งหมด คัดเลือกและจัดหาเวนเดอร์ ซัพพลายเออร์ 2 ดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 ดำเนินการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสาร กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับพิธีการนำเข้าสินค้า 4 ดำเนินการประสานงานกับแผนกการเงิน เพื่อติดตามเรื่องการจ่ายเงินค่าสินค้า และออก po ซึ่งเป็นรายจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า 5 ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จะเข้าคลังสินค้า 6 ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา 7 ควบคุมและพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 8 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,905 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top