• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ราชบุรี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ สายธุรกิจเบียร์ ราชบุรี เพรชบุรี แพร่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นนทบุรี
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดหาสถานที่ หรืองานกิจกรรม และการขายสินค้า เช่น ลานเบียร์ งานประเพณีตามเทศกาลต่างๆ สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า ประสานงานกับทีมงานออนเทรด ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก ดำเนินการ จัดเตรียมองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นไปตาม ธีมงานที่บริษัทกำหนด เช่น เวที เต้นท์ ป้ายไฟ สื่อส่งเสริมการขาย ฯลฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาคน เพื่อมาทำการติดตั้งเวที เต้นท์ ป้ายไฟ สื่อส่งเสริมการขายต่างๆ และควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ทั้งก่อน และหลัง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละครั้ง เตรียมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละครั้ง เตรียมงาน อุปกรณ์ สถานที่ ให้พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยคำนึงถึงคุณภาพ และความสะอาด จัดทำ และรายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละครั้ง ทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,418 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top