• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
บริษัท พอช เมดิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
หัวหน้าส่วนงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร production food supplement pd
1 ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย 2 ผลิตสินค้าให้ทันกำหนดส่งมอบ 3 ควบคุมการใช้ทรัพยากรในการผลิต ทั้งวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ สารเคมี ขยะ ของเสีย และกำลังคน 4 ควบคุมต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยปรับปรุงกระบวนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการผลิต 5 ควบคุมสุขลักษณะในการผลิตและส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล 6 กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามและประเมินผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้น 7 เป็นคณะกรรมการและผู้ตรวจติดตาม ในระบบคุณภาพ 8 ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 9 สรุปผลการทำงานเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,257 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top