• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เจ้าหน้าที่ผลิต
1 ตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเบิกวัตถุดิบ และปัจจัยในการผลิตจากหน่วยงานคลังสินค้า คลังห้องเย็น คลังเช่า หน่วยงานจัดซื้อวัตถุดิบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล 2 รับ และตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตที่รับเข้า พร้อมทั้งควบคุม การจัดเก็บวัตถุดิบ ปัจจัย การผลิต ที่รับเข้ามาจากฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ จุดแช่แข็ง จุดแปรรูป คลังสินค้า ให้คงคุณภาพระหว่างรอการผลิต 3 ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ที่รับเข้ามาจากฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ จุดแช่แข็ง จุดแปรรูป คลังสินค้า ให้คงคุณภาพระหว่างรอการผลิต 4 ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 5 จัดทำรายงานสรุปการผลิต การใช้ทรัพยากร และปริมาณของเสีย 6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่เครื่องจักรมีความผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย 7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และงานภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลที่บริษัทประยุกต์ใช้
สมุทรสาคร , เมือง
กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ (โรงงานสมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
เจ้าหน้าที่ ควบคุมเอกสาร dcc โรงงาน scc นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
1 ควบคุมเอกสาร ส่วนกลางประสานงานกับองค์กรหรือผู้ตรวจ ภายนอกและ จัดทำระบบ การจัดการ iso 2 รับผิดชอบตรวจสอบติดตามผล การแก้ไขปรับปรุงดำเนินการในระบบ audit ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 3 จัดทำสำเนา เอกสารแจกจ่ายและปรับปรุงข้อมูลในเอกสาร masterlist 4 ดำเนินการตรวจติดตาม และบันทึกผลการตรวจติดตาม check list 5 ดำเนินการออก เอกสารร้องขอให้ทำการแก้ไข car par ที่ไม่เป็นตาม ข้อกำหนด 6 มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 7 จัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,153 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top