• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
ปทุมธานี , สามโคก
บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายผลิต
วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต คุณภาพ ต้นทุนการผลิต การส่งมอบ ประมาณการยอดการผลิต วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน วางแผนพัฒนาพนักงาน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร
เชียงราย , แม่จัน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เจ้าหน้าที่ผลิต ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 แม่จัน
1 ตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเบิกวัตถุดิบ และปัจจัยในการผลิตจากหน่วยงานคลังสินค้า คลังห้องเย็น คลังเช่า หน่วยงานจัดซื้อวัตถุดิบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล 2 รับ และตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตที่รับเข้า พร้อมทั้งควบคุม การจัดเก็บวัตถุดิบ ปัจจัย การผลิต ที่รับเข้ามาจากฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ จุดแช่แข็ง จุดแปรรูป คลังสินค้า ให้คงคุณภาพระหว่างรอการผลิต 3 ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ที่รับเข้ามาจากฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ จุดแช่แข็ง จุดแปรรูป คลังสินค้า ให้คงคุณภาพระหว่างรอการผลิต 4 ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 5 จัดทำรายงานสรุปการผลิต การใช้ทรัพยากร และปริมาณของเสีย 6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่เครื่องจักรมีความผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย 7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และงานภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลที่บริษัทประยุกต์ใช้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,133 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top